19 grudnia 2013

Podział części oświatowej subwencji ogólnej w 2014 roku

Ponadto uwzględniono:

  • zmianę zasad subwencjonowania zadań związanych z nauką języków mniejszości narodowych, etnicznych bądź języka regionalnego;
  • zwiększenie liczby uczniów w szkołach podstawowych i ogólnokształcących szkołach muzycznych I stopnia o dzieci sześcioletnie, które od 1 września 2014 r. rozpoczną realizację obowiązku szkolnego;
  • rozszerzenie zakresu stosowania wagi P30 dotyczącej uczestników kwalifikacyjnych kursów zawodowych o uczestników kursów organizowanych przez szkoły prowadzone przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego;
  • modyfikację zasad ustalania wartości wskaźnika korygującego Di, polegającą na wprowadzeniu minimalnej wartości tego wskaźnika.

Podpisane 18 grudnia 2013 r. rozporządzenie wejdzie w życie 1 stycznia 2014 r.

Idź do góry
Rok s