Profesorowie Oświaty

15 stycznia 2015

Uzupełnienie składu osobowego Kapituły do spraw Profesorów Oświaty

Z dniem 24 września 2014 r. ośmiu z szesnastu członków Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty zakończyło swoją kadencję.

W związku z powyższym, Ministerstwo Edukacji Narodowej zwraca się z uprzejmą prośbą o przesyłanie kandydatur osób będących uznanymi autorytetami w dziedzinie oświaty i dających rękojmię prawidłowego wykonywania zadań Kapituły.

Prawo zgłaszania kandydatów, zgodnie z § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 września 2008 r. w sprawie Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty (Dz. U. Nr 163, poz. 1017), przysługuje organom sprawującym nadzór pedagogiczny, organom prowadzącym szkoły i placówki, związkom zawodowym zrzeszającym nauczycieli oraz organizacjom pozarządowym, których statutową działalnością jest działalność oświatowa.

Zgłoszenia kandydatów należy przesyłać w terminie do dnia 28 lutego 2015 r. na adres:

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Departament Kształcenia Ogólnego i Wychowania
al. J. Ch. Szucha 25
00-918 Warszawa

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 września 2008 r. w sprawie Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty (Dz. U. Nr 163, poz. 1017).

14 stycznia 2014

Nauczyciele, którym nadano tytuł honorowy profesora oświaty w 2013 r.:

 •  Alicja Bialic – Dyrektor Przedszkola Publicznego Nr 34 w Rzeszowie
 • Bogusława Bogucka – nauczyciel konsultant, Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu, Filia w Jeleniej Górze
 • Barbara Borowy – nauczyciel języka rosyjskiego, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Biłgoraju
 • Florian Brom – Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Gliwicach
 • Ilona Zofia Cichoń – nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Toruniu
 • Ryszard Dolata – nauczyciel technologii i konstrukcji mechatronicznych, Zespół Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim
 • Iwona Fechner-Sędzicka – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, zajęć komputerowych i przyrody, Szkoła Podstawowa nr 7 w Toruniu
 • Henryk Gadomski – nauczyciel muzyki, II Liceum Ogólnokształcące w Ostrołęce
 • Jerzy Hazuka – nauczyciel gry na skrzypcach, Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Gdańsku
 • Jolanta Maria Konieczna – nauczyciel wiedzy o społeczeństwie, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Szczecinie
 • Tamara Kropiowska – nauczyciel biologii, Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Słupsku
 • Katarzyna Łoza – Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Bytomiu
 • Radosław Dariusz Moskal – nauczyciel przedmiotów zawodowych, Zespół Szkół nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim.
 • Barbara Dagmara Niziołek – Dyrektor Samorządowego Centrum Edukacji w Tarnowie
 • Ewa Pater – nauczyciel fizyki i astronomii, Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi w Świnoujściu
 • Elżbieta Piniewska – nauczyciel języka polskiego, I Liceum Ogólnokształcące w Inowrocławiu
 • Mirosław Antoni Trociuk – nauczyciel fizyki, Zespół Szkół Zawodowych nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące we Włodawie
 • Halina Waszkiewicz-Rosiek – Dyrektor Społecznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Tymbarku
 • Mariusz Zyngier – nauczyciel przedmiotów zawodowych, Zespół Szkół w Połańcu
 • Mirosława Żuber – nauczyciel fizyki i astronomii, I Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku
7 września 2013

O tytule honorowym „Profesora Oświaty”

Kryteria merytoryczne odnoszą się do oceny dorobku zawodowego kandydata. Są szczegółowo omówione w § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 września 2008 r. w sprawie Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty (Dz. U. Nr 163, poz. 1017).  Na jego podstawie przy wyborze w szczególności bierze się pod uwagę:

 • jakość pracy prowadzonej z uczniami, w tymosiągnięcia dydaktyczne lub wychowawcze w pracy z uczniami, w tym osiągnięcia w pracy z uczniami niepełnosprawnymi lub z uczniami zagrożonymi niedostosowaniem społecznym, wyniki uczniów nauczyciela uzyskiwane ze sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, egzaminu maturalnego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, osiągnięcia uczniów nauczyciela uzyskiwane w konkursach, turniejach i olimpiadach;
 • pozytywne oddziaływanie na nauczycieli, w tym stwarzanie swoją postawą wzorca nauczyciela i wychowawcy, dzielenie się z innymi nauczycielami swoją wiedzą i doświadczeniem zawodowym, pełnienie funkcji doradczych lub eksperckich w systemie oświaty, systemie pomocy społecznej lub postępowaniach w sprawach nieletnich;
 • wysoki poziom kultury pedagogicznej kandydata, w tym wybitną umiejętność prowadzenia dialogu z uczniami, rodzicami oraz nauczycielami, umiejętność stawiania wymagań mobilizujących uczniów do pracy nad własnym rozwojem, wysoki poziom kultury języka.

Kapituła bierze także pod uwagę szczególne osiągnięcia kandydata związane z wykonywaniem zawodu nauczyciela, takie jak:

 • opracowanie własnego programu wychowania przedszkolnego lub programu nauczania cieszącego się uznaniem nauczycieli;
 • uznany dorobek zawodowy potwierdzony Medalem Komisji Edukacji Narodowej, nagrodami ministra, kuratora oświaty lub organów prowadzących szkoły i placówki;
 • znaczący udział w przygotowaniu zawodowym przyszłych nauczycieli;
 • publikacje dotyczące oświaty i problematyki edukacyjnej.

Wnioski o nadanie tytułu honorowego profesora oświaty, Kapituła przedstawia ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania, w terminie do dnia 1 lipca każdego roku.

Kapituła do Spraw Profesorów Oświaty składa się z 16 członków, powoływanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, spośród osób będących uznanymi autorytetami w dziedzinie oświaty i dających rękojmię prawidłowego wykonywania zadań Kapituły. Prawo zgłaszania kandydatów przysługuje organom sprawującym nadzór pedagogiczny, organom prowadzącym szkoły i placówki, związkom zawodowym zrzeszającym nauczycieli oraz organizacjom pozarządowym, których statutową działalnością jest działalność oświatowa. Kadencja członka Kapituły trwa od czterech do sześciu lat.

W 2008 r. Minister Edukacji Narodowej po raz pierwszy nadał tytuły honorowe profesora oświaty. Nadano wówczas 10 tytułów. W latach kolejnych tj. w 2009 r. – 10 tytułów, w 2010 r. – 13 oraz w 2011 r. – 20 tytułów honorowego profesora oświaty.  Do chwili obecnej nadano 53 tytuły.

7 września 2013

Skład Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty

Obecny skład Kapituły, powołany zarządzeniem nr 15 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 maja 2013 r.:

Przewodniczący Kapituły:

 • Pan prof. dr hab. inż. Edmund Wittbrodt

Wiceprzewodniczący Kapituły:

 • Pan dr Jacek Stańdo

Członkowie Kapituły:

 • Pan Jerzy Sieczka
 • Pan Eugeniusz Buda
 • Pan prof. Janusz Gęsicki
 • Pani Anna Gawin
 • Pani Marzena Kędra
 • Pan prof. dr hab. Robert Kwaśnica
 • Pan Zygmunt Puchalski
 • Pan Włodzimierz Paszyński
 • Pani Mirosława Mazurczak
 • Pani Renata Rosowska
 • Pani Danuta Stępień
 • Pan Sławomir Wilk
 • Pan prof. dr hab. inż. Władysław Wieczorek
 • Pani Grażyna Złocka-Korzeniewska
6 września 2013

„Profesorowie Oświaty” w latach 2008 – 2012

Nauczyciele, którym nadano tytuł honorowy Profesora Oświaty w latach 2008 – 2012:

2012:

 1. Danuta Chwastek – Nauczyciel języka polskiego, Szkoła Podstawowa Nr 6 w Inowrocławiu
 2. Aleksander Mizera – Nauczyciel chemii, Gimnazjum Nr 1 Andrychowie
 3. Jadwiga Poznańska – Nauczyciel fizyki, Zespół Szkół Nr 113 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Warszawie
 4. Zdzisław Nowakowski – Nauczyciel praktycznej nauki zawodu i technologii informacyjnej, dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu
 5. Waldemar Piotr Kotowski – Nauczyciel geografii i przedsiębiorczości, Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Gdyni
 6. Janina Duda – Nauczyciel matematyki, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zabrzu
 7. Marek Piętka – Nauczyciel matematyki, Akademicki Zespół Szkół Ogólnokształcących w Chorzowie
 8. Bożena Kawicka – Dyrektor Specjalistycznej Poradni Terapeutycznej dla Dzieci, Młodzieży i ich Rodzin w Nowogardzie
 9. Zenona Stojecka – Nauczyciel fizyki i astronomii, I LO w Wieluniu
 10. Marian Pietryka – Nauczyciel matematyki, dyrektor Gimnazjum  Nr 9 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Rzeszowie
 11. Ireneusz Stanisław Bujnowski – Nauczyciel informatyki, I Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku
 12. Cecylia Heller – Nauczyciel gry na fortepianie PSM I i II stopnia w Opolu
 13. Irena Tarasiewicz – Nauczyciel tańca klasycznego i repertuaru scenicznego, Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa w Gdańsku
 14. Anna Niczyporuk – Nauczyciel przedmiotów elektronicznych, dyrektor Zespołu Szkół Elektrycznych w Białymstoku
 15. Roman Chyła – Nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie, Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sandomierzu
 16. Małgorzata Kopiczko – Nauczyciel języka polskiego, dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ełku
 17. Tadeusz Eckert – Nauczyciel muzyki, dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Głubczycach
 18. Wiesław Zdziabek – Nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie, XIV Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu
 19. Ewa Kurzak – Dyrektor Przedszkola Publicznego Nr 5 w Głogowie
 20. Maria Teresa Romanowska – Nauczyciel matematyki, Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II w Opolu


2011:

 1. Grażyna Dziedzic – Nauczyciel języka polskiego – dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Bydgoszczy
 2. Rafał Łaszkiewicz – Nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie – dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu
 3. Jerzy Prokopowicz – Nauczyciel przedmiotów informatycznych – dyrektor Zespołu Szkół Elektrycznych i Elektronicznych w Radomsku
 4. Mieczysław Pietrucha – Nauczyciel przedmiotów zawodowych – dyrektor Zespołu Szkół Nr 34 im. Mieszka I w Warszawie
 5. Teresa Kurpiewska – Nauczyciel informatyki dyrektor Publicznego Gimnazjum Nr 1 im. Noblistów Polskich w Łomży
 6. Józef Przybylski – Nauczyciel podstaw przedsiębiorczości – dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Łomży
 7. Zbigniew Edward Klimowicz – Nauczyciel matematyki – dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Sybiraków w Białymstoku
 8. Piotr Wiesław Górski – Nauczyciel techniki – dyrektor Zespołu Szkół Integracyjnych Nr 1 im. Jana Pawła II w Białymstoku
 9. Kazimierz Ickiewicz – Nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie w Zespole Szkół Technicznych im. kmdra Antoniego Garnuszewskiego w Tczewie oraz nauczyciel przysposobienie obronnego w Collegium Marianum Liceum Katolickim im. Jana Pawła II w Pelplinie
 10. Bogumiła Lenard – Nauczyciel przyrody – dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. kpt. Leonida Teligi w Ustce
 11. Daniel Nadworski – Nauczyciel historii – dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 8 w Lęborku
 12. Lucyna Oglęcka – Nauczyciel przedsiębiorczości – dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Rumi
 13. Maria Goleń – Nauczyciel wychowania przedszkolnego – dyrektor Przedszkola Nr 12 w Chorzowie
 14. Halina Misiarz – Nauczyciel wychowania przedszkolnego, pedagog korekcyjny – dyrektor Przedszkola Nr 5 Integracyjnego w Nysie
 15. Krystyna Szewczyk-Lang – Nauczyciel matematyki – dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Zdzieszowicach
 16. Adam Grzeszczak – Nauczyciel przysposobienia obronnego i przedmiotów zawodowych – dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Pile
 17. Ryszard Kalina – Nauczyciel matematyki – dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ostrzeszowie
 18. Wioletta Małgorzata Bartoszewska – Nauczyciel wychowania przedszkolnego – dyrektor Przedszkola Nr 9 „Bursztynek” w Koszalinie
 19. Oksana Citak – Nauczyciel historii – dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Wałbrzychu
 20. Izabela Koziej – Nauczyciel historii – dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 3 we Wrocławiu

2010:

 1. Bogumiła Bąk –  Nauczyciel biologii, II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Raciborzu
 2. Władysława Maria Francuz – Nauczyciel – instruktor, Centrum Młodzieży im. Henryka Jordana  w Krakowie
 3. Grażyna Złocka-Korzeniewska – Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza  w Białymstoku
 4. Danuta Stępień –  Dyrektor IV Liceum Ogólnokształcącego im Mikołaja Kopernika w Rzeszowie
 5. Antoni Cofalik – Nauczyciel gry na skrzypcach, Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia w Krakowie
 6. Jolanta Swiryd –  Dyrektor  XXIII Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. Józefa Tischnera w Łodzi
 7. Lidia Klaro-Celej – Nauczyciel prowadzący zajęcia rewalidacyjne, Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych nr 1 w Warszawie
 8. Bogusław Lanuszny – Nauczyciel fizyki i informatyki, VIII Liceum Ogólnokształcące im Marii Skłodowskiej-Curie w Katowicach
 9. Marzena Kędra – Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Moszczance
 10. Małgorzata Dońska-Olszko – Dyrektor Zespołu Szkół Nr 109 w Warszawie
 11. Krystyna Raczkowska-Tomczak – Nauczyciel fizyki, Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr V w Opolu
 12. Marian Giermakowski – Nauczyciel historii, II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Zamoyskiego w Lublinie
 13. Romuald Sadowski – Dyrektor Schroniska dla Nieletnich i Zakładu Poprawczego w Warszawie-Falenicy

2009:

 1. Henryk Pawłowski – Nauczyciel matematyki w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Toruniu
 2. Aleksandra Szlendak – Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Toruniu
 3. Tomasz Malicki – Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 26 im. Andrzeja Struga w Krakowie
 4. Anna Lechowicz – Nauczyciel rewalidacji w Zespole Szkół Specjalnych Nr 109 w Warszawie
 5. Mirosław Kwaśniak – Nauczyciel teoretycznych przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Samochodowych im. Obrońców Westerplatte w Rzeszowie
 6. Maria Anna Bartnicka – Nauczyciel języka polskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 3 w Białymstoku
 7. Aleksander Staniszew – Nauczyciel wychowania fizycznego w Liceum Ogólnokształcącym im. Hugona Kołłątaja w Pińczowie
 8. Hanna Grządziel – Nauczyciel przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Łączności w Szczecinie
 9. Bronisław Forski – Dyrektor Gimnazjum Nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia  w Strzegomiu
 10. Małgorzata Wozaczyńska – Dyrektor Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Koszalinie


2008

 1. Danuta Daszkiewicz-Ordyłowska – Dyrektor XII Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego we Wrocławiu
 2. Czesława Feddek – Dyrektor Zespołu Szkół i Placówek nr 1 w Bydgoszczy
 3. Marek Golka – Nauczyciel fizyki i astronomii w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 6 w Radomiu
 4. Bogusław Kołcz – Dyrektor Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego i Gimnazjum w Nowym Sączu
 5. Wiesław Kosakowski – Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Gdyni
 6. Maria Naparty – Nauczyciel fizyki i astronomii w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 6 w Bydgoszczy
 7. Andrzej Smolik – Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej w Sanoku
 8. Grażyna Tatka – Nauczyciel przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Kielcach
 9. Wojciech Tomalczyk – Nauczyciel matematyki w Zespół Szkół Ogólnokształcących  nr 1 w Gdyni
 10. Elżbieta Zgondek – Dyrektor Przedszkola nr 163 w Warszawie
Idź do góry
Rok szkoły zawodowców