30 sierpnia 2013

Rozporządzenie w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego podpisane


Rozporządzenie określa tryb udzielania dotacji celowej z budżetu państwa, sposób oraz terminy ustalania informacji o liczbie dzieci, a także sposób rozliczania powyższej dotacji na podstawie wzoru formularza rocznego rozliczenia wykorzystania tej dotacji.Prosta konstrukcja rocznego rozliczenia wykorzystania dotacji oraz zminimalizowanie częstotliwości składania przez gminy rozliczeń i informacji o liczbie dzieci (jedno rozliczenie za okres roku budżetowego i jedna informacja o liczbie dzieci) będzie skutkować relatywnie niewielkim obciążeniem pracą związaną z rozliczaniem dotacji, a także przekazywaniem informacji o liczbie dzieci, zarówno służb  gminnych, jak i urzędów wojewódzkich, zatem wdrożenie regulacji nie będzie skutkować zwiększeniem zatrudnienia w JST. Rozporządzenie nie spowoduje dodatkowych skutków finansowych dla budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego.

Idź do góry
Matura