20 marca 2018

Informacja dla samorządów na temat kalkulacji subwencji na kształcenie specjalne

Zgodnie z przepisami art. 8 ustawy z dnia 27 października 2017 r.
o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2203), jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane są do tego, aby w danym roku budżetowym na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi przeznaczały środki
w wysokości nie mniejszej niż wynikająca z podziału na ten cel części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w danym roku kalendarzowym.

W ustawie o finansowaniu zadań oświatowych na kształcenie specjalne podtrzymano dotychczasowe gwarancje środków, jednocześnie wprowadzając bardziej szczegółowe zasady takiego rozwiązania.

W stosunku do obecnego rozwiązania główna zmiana dotyczy gwarancji środków w szkołach i przedszkolach ogólnodostępnych. W szkołach ogólnodostępnych wyodrębniać się będzie tylko wydatki ponoszone na realizację zaleceń wynikających z orzeczeń tj. np. wydatki na wynagrodzenie nauczyciela posiadającego kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej zatrudnionego w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych. Przyjęte rozwiązania są korzystane dla dzieci niepełnoprawnych i znacząco upraszczają rozliczanie się z tego obowiązku. Dodatkowo wprowadzono możliwość prostego wyodrębnienia środków
(łatwo wyliczanym wskaźnikiem) ponoszonych w oddziałach integracyjnych
i specjalnych w szkołach ogólnodostępnych.

W strefie dla zalogowanych opublikowano tzw. metryczkę przedstawiającą kwoty subwencji na realizację zadań z zakresu specjalnej organizacji nauki i metod pracy na rok 2018.

Wyliczenia, zgodnie z przepisami art. 8 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych,  zostały ograniczone tylko do subwencji dla placówek wychowania przedszkolnego, szkół i placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Wyliczenia przedstawione przez MEN zostały dokonane w oparciu o założenia upraszczające gdyż w systemie informacji oświatowej nie posiadamy wszystkich niezbędnych danych do sporządzenia precyzyjnych wyliczeń. Jednostka samorządu terytorialnego może pozyskać ze szkół i placówek dane, które umożliwią dokonanie bardziej szczegółowej kalkulacji ww. kwot.

Kwoty subwencji wskazane przez MEN mogą być wykorzystywane do oceny stopnia realizacji obowiązku wynikającego z art.8 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz ewentualnie przez organy kontrolne. Jednakże nie wyklucza to sytuacji, w której to samorząd lub organ kontrolny dokona odrębnej kalkulacji kwoty subwencji w omawianym zakresie.

 

Idź do góry