29 czerwca 2018

Materiały do ewentualnego wykorzystania przez dyrektorów przy opracowaniu regulaminu określającego wskaźniki oceny pracy nauczyciela.

Gmach Ministerstwa Edukacji Narodowej

Zgodnie z zapowiedziami zamieszczamy propozycję materiału wyjściowego do przygotowania regulaminu określającego wskaźniki oceny pracy nauczycieli, do ewentualnego wykorzystania przez dyrektorów.

 

Materiał przedstawia propozycję:

  • konstrukcji regulaminu,
  • przykładowych wskaźników, które w przypadku ich wykorzystania należy dostosować do specyfiki pracy szkoły (np. do zapisów statutu szkoły, do projektów, programów realizowanych w szkole, oczekiwanych konkretnych efektów pracy nauczycieli w związku z potrzebami uczniów danej szkoły),
  • sposobu wykorzystania wskaźników do określenia poziomu spełnienia poszczególnych kryteriów oceny pracy nauczyciela.

Przykładowe wyjściowe propozycje :

Materiał do ewentualnego wykorzystania przez dyrektorów szkół

Materiał do ewentualnego wykorzystania przez dyrektorów przedszkoli

Materiał do ewentualnego wykorzystania przez dyrektorów placówek doskonalenia nauczycieli

Materiał do ewentualnego wykorzystania przez dyrektorów poradni psychologiczno-pedagogicznych

Materiał do ewentualnego wykorzystania przez dyrektorów bibliotek pedagogicznych

Materiał do ewentualnego wykorzystania przez dyrektorów MOS MOW innych ośrodków

Materiał do ewentualnego wykorzystania przez dyrektorów młodzieżowych domów kultury

Konstruując regulamin należy uwzględnić specyfikę danej szkoły, pamiętając, że:

  • wskaźniki nie mogą wykraczać poza zakres kryterium i muszą być zgodne z  przepisami prawa,
  • wszystkie kryteria mają tę samą wagę w ustalaniu ostatecznej oceny, tzn. wartość określająca maksymalny poziom spełnienia kryterium musi być taka sama dla wszystkich kryteriów (w załączonych przykładach, dla wszystkich kryteriów oceny pracy wartość określająca maksymalny poziom ich spełnienia wynosi 3).

Sprawy dotyczące oceny pracy nauczycieli prowadzi w Ministerstwie Edukacji Narodowej Departament Współpracy z Samorządem Terytorialnym.

 

Idź do góry