22 grudnia 2016

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na rok 2017 – weryfikacja zadań rzeczowych

Uprzejmie informujemy, że za pośrednictwem platformy ePUAP zostało przesłane do jednostek samorządu terytorialnego pismo Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 grudnia br. nr DWST-WSST.356.2923.2016.MS

W tzw. strefie dla zalogowanych systemu informacji oświatowej (https://sio.men.gov.pl/dodatki/strefa), w sekcji „Raporty”, w zakładce „Subwencja”, zostały zamieszczone:

  1. wykaz szkół i placówek prowadzonych/dotowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, opracowany na podstawie danych systemu informacji oświatowej (SIO), wg stanu na 30 września 2016 r., a w przypadku kolegiów pracowników służb społecznych – wg stanu na 10 października 2016 r.,
  2. zestawienie zawierające dane o łącznej liczbie etatów nauczycieli zatrudnionych na podstawie ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r., poz. 1379 z późn. zm.) z wyłączeniem liczby etatów nauczycieli przebywających na urlopach bezpłatnych i urlopach wychowawczych), ustalonej na podstawie danych systemu informacji oświatowej dla bazowego roku szkolnego według stanu na 30 września 2016 r., a w przypadku kolegiów pracowników służb społecznych – wg stanu na 10 października 2016 r.
  3. objaśnienia źródeł danych statystycznych o liczbie uczniów/wychowanków wyszczególnionych w wykazie szkół i placówek prowadzonych/dotowanych przez JST,
  4. informacje kontaktowe do sekretariatów departamentów merytorycznych MEN.

W przypadku dokonania korekt w liczbie uczniów (wychowanków, osób korzystających) szkół i placówek oświatowych ujętych w wykazach w poszczególnych pozycjach (wagach algorytmu), a także liczby etatów nauczycieli należy przekazać właściwemu kuratorowi oświaty pełną bazę danych SIO z naniesionymi korektami w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 stycznia 2017 r.

Zweryfikowane dokumenty należy przekazać do MEN, poprzez platformę ePUAP, wyłącznie w sytuacji:

  • konieczności dopisania szkół (placówek) pominiętych na wykazie,
  • wykreślenia z wykazu tych szkół, które nie powinny być subwencjonowane (w szczególności dotyczy to szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz placówek, które nie będą dotowane w 2017 r. przez jednostkę samorządu terytorialnego).
Idź do góry