30 listopada 2017

Komunikat MEN w sprawie wniosków JST o zwiększenie kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2017 z 0,4% rezerwy, pozytywnie zaopiniowanych przez Stronę Samorządową Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST w trybie obiegowym w dniu 17 listopada br.

Publikujemy listę jednostek samorządu terytorialnego, których wnioski o zwiększenie kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2017 z 0,4% rezerwy zostały pozytywnie zaopiniowane przez Stronę Samorządową Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST w trybie obiegowym w dniu 17 listopada br.

Z uwagi na fakt, że łączna kwota wnioskowana przez jednostki samorządu terytorialnego w ramach poszczególnych kryteriów przewyższa kwotę możliwą do przeznaczenia z 0,4% rezerwy, zaproponowano przyjęcie następujących zasad służących do określenia kwot dofinansowania przypadających dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego:

  1. w przypadku dofinansowania doposażenia pomieszczeń w szkołach rozpoczynających kształcenie w zawodach, w których szkoły te dotychczas nie prowadziły kształcenia, w tym do przeprowadzania egzaminów praktycznych potwierdzających kwalifikacje, przyjęto maksymalną stawkę dofinansowania 15.000 zł na 1 pomieszczenie.
  2. w przypadku dofinansowania odpraw:
    1. jednostki samorządu terytorialnego wnioskujące o kwoty do 50.000 zł otrzymają pełną kwotę wnioskowaną,
    2. jednostki samorządu terytorialnego wnioskujące o kwoty od 50.001 zł do 125.000 zł otrzymają kwotę 50.000 zł,
    3. jednostki samorządu terytorialnego wnioskujące o kwoty powyżej 125.000 zł otrzymają kwotę stanowiącą 40% kwoty wnioskowanej, jednak nie więcej niż 300.000 zł.
  3. w przypadku dofinansowania wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych – 68,37% kwoty wnioskowanej bądź kwoty wynikającej z kalkulacji, jeżeli jest ona niższa, jednak nie więcej niż 1.000.000 zł.

Minister Edukacji Narodowej, pismem z dnia 17 listopada br. nr DWST-WSST.356.2878.2017.MS, wystąpił z wnioskiem do Ministra Rozwoju i Finansów o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2017 jednostkom samorządu terytorialnego wyszczególnionym w załączniku. Ostateczną decyzję podejmie Minister Finansów, będący – zgodnie z art. 28 ust 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1453) – dysponentem rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

 

 

Lista JST
Data: 2017-11-30, rozmiar: 347 KB
Idź do góry