17 lipca 2018

Komunikat MEN w sprawie wniosków JST o zwiększenie kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2018 z 0,4% rezerwy, pozytywnie zaopiniowanych przez Stronę Samorządową Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST w trybie obiegowym w dniu 2 lipca br.

Publikujemy listę jednostek samorządu terytorialnego, których wnioski o zwiększenie kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2018 z 0,4% rezerwy zostały pozytywnie zaopiniowane przez Stronę Samorządową Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST w trybie obiegowym w dniu 2 lipca br.

Przy obliczaniu kwot dofinansowania, przyjęto limity maksymalnego dofinansowania ustalone w roku 2017:

• W przypadku kryterium V1a i V2a (doposażenie pomieszczeń świetlicowych) – 25 tys. zł na jedno pomieszczenie,
• W przypadku kryterium V1b i V2b (doposażenie pomieszczeń do nauki) – 10 tys. zł na jedno pomieszczenie,
• W przypadku kryterium V1c (remonty bieżące sanitariatów) – 30 tys. zł na jeden sanitariat.

Minister Edukacji Narodowej, pismem z dnia 3 lipca br. nr DWST-WSST.356.2855.2018.MS, wystąpił z wnioskiem do Ministra Finansów o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2018 jednostkom samorządu terytorialnego wyszczególnionym w załączniku. Ostateczną decyzję podejmie Minister Finansów, będący – zgodnie z art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1453 z późn. zm.) – dysponentem rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

Lista samorządów
Data: 2018-07-17, rozmiar: 29 KB
Idź do góry