2 sierpnia 2018

Komunikat MEN w sprawie wniosków JST o zwiększenie kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2018 z 0,4% rezerwy, pozytywnie zaopiniowanych przez Stronę Samorządową Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST w trybie obiegowym w dniu 24 lipca br.

Publikujemy listę jednostek samorządu terytorialnego, których wnioski o zwiększenie kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2018 z 0,4% rezerwy z tytułu dofinansowania:

  • wyposażenia szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych (kryterium VII),
  • pomocy jednostkom samorządu terytorialnego w usuwaniu skutków zdarzeń losowych (kryterium II),
  • wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych obiektach oświatowych bądź pozyskanych w wyniku adaptacji innych pomieszczeń szkolnych (kryterium VIa)

zostały pozytywnie zaopiniowane przez stronę samorządową  Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST w trybie obiegowym w dniu 24 lipca br.

Minister Edukacji Narodowej, pismem z dnia 25 lipca br. nr DWST-WSST.356.2859.2018.MS, wystąpił z wnioskiem do Ministra Finansów o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2018 jednostkom samorządu terytorialnego wyszczególnionym w załączniku. Ostateczną decyzję podejmie Minister Finansów, będący – zgodnie z art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1453 z późn. zm.) – dysponentem rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

Lista samorządów
Data: 2018-08-02, rozmiar: 99 KB
Idź do góry