4 lipca 2012

Nowy system informacji oświatowej

Czym jest nowy system informacji oświatowej

Nowelizowana obecnie ustawa weszła w życie 30 kwietnia 2012 r. Zmieniła strukturę, organizację oraz zasady działania, istniejącego od 2005 roku, systemu informacji oświatowej,. Wprowadziła również nowy sposób zbierania danych, który od 2013 roku będzie polegał na odejściu od formuły gromadzenia danych zbiorczych (opisujących działalność szkół i placówek) na rzecz gromadzenia danych jednostkowych, w tym o uczniach i nauczycielach.

Funkcjonujący dotychczas system w istotny sposób ograniczał korzystanie z możliwości, jakie stwarzają nowoczesne technologie gromadzenia i przetwarzania danych w systemach teleinformatycznych. Zmiana zasad działania i organizacji SIO spowoduje, że system stanie się bardziej efektywnym narzędziem zarządzania edukacją.

Organizacja nowego SIO umożliwia zastąpienie wieloszczeblowej, rozproszonej organizacji zbierania danych, nową, umożliwiającą przekazanie danych bezpośrednio z jednostek oświatowych do bazy danych SIO. Dzięki nowemu sposobowi zbierania danych, zasoby zgromadzone w SIO będą aktualne i zdecydowanie bardziej rzetelne.

Nowy SIO będzie wyposażony w funkcje automatycznego generowania zestawień zbiorczych – raportów, które będą tworzone i modyfikowane w zależności od potrzeb. Takie rozwiązanie ma na celu nie tylko poszerzenie kręgu odbiorców oraz zakresu wykorzystywania danych zgromadzonych w SIO, ale też wyeliminowanie nadmiernej pracochłonności, czasochłonności i niskiej efektywności obecnych prac analitycznych związanych z koniecznością ręcznego przetwarzania dużych zbiorów.

Bezpieczeństwo danych

W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych uczniów i nauczycieli zgromadzonych w bazie danych SIO przewidziana jest procedura nadawania uprawnień do dostępu do niej. Pozytywne rozpatrzenie wniosku o nadanie uprawnień oraz potwierdzenie tożsamości osoby umożliwia uzyskanie stosownego upoważnienia oraz niepowtarzalnego identyfikatora użytkownika SIO. Dane przesyłane do bazy danych SIO i pozyskiwane z bazy danych SIO do lokalnych baz danych będą szyfrowane przy wykorzystaniu sprawdzonych i uznanych rozwiązań, określonych w odrębnych przepisach.

Rzetelność i kompletności gromadzonych danych

Zakłada się, że przy gromadzeniu danych w SIO będą wykorzystywane dane z systemu PESEL oraz rejestrów TERYT i REGON w celu:

  • weryfikacji danych,
  • pozyskiwania określonych ustawą danych ze zbioru PESEL,
  • nadawania numerów REGON,
  • jednoznacznego określania położenia podmiotów przekazujących dane (TERYT).

Stworzenie mechanizmów współpracy SIO z systemami i rejestrami zewnętrznymi ma wyeliminować zjawiska wielokrotnego wprowadzania do SIO danych, które już są obecnie zgromadzone w innych bazach. Jednoczesne weryfikowanie danych w innych państwowych bazach, spowoduje ich dużo większą rzetelność.

Finansowanie nowego SIO

Koszty związane z przygotowaniem i wdrożeniem nowego SIO zostaną pokryte ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Działania 3.1 PO KL – projekt „Usprawnienie systemu zbierania i analizy danych dotyczących funkcjonowania systemu oświaty m. in. poprzez rozwój systemu informacji oświatowej”, który ma być realizowany w latach 2009-2011. Na realizację projektu przewidziano 16,8 mln zł. Natomiast w ramach projektu „Wdrożenie zmodernizowanej wersji systemu informacji oświatowej” (wartość projektu 5 mln) przewiduje się przygotowanie przyszłych użytkowników SIO do korzystania z nowego systemu.

Idź do góry