28 kwietnia 2018

Ustalanie łączonego pensum według znowelizowanych przepisów ustawy – Karta Nauczyciela

W związku z okresem konstruowania arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2018/2019 uprzejmie przypominamy, że od 1 września 2018 r. będzie obowiązywał nowy przepis  art. 42 ust. 5c ustawy – Karta Nauczyciela, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, na mocy którego nauczycielom realizującym w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć (tzw. pensum) będzie ustalany jako iloraz łącznej liczby realizowanych godzin i sumy części etatów realizowanych w ramach poszczególnych tygodniowych wymiarów godzin zajęć, przy czym wynik zaokrągla się do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do pół godziny pomija się, a powyżej pół godziny liczy się za pełną godzinę. Godziny wyliczone ponad ten wymiar stanowią godziny ponadwymiarowe.

Powyższy przepis należy stosować  do ustalania obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela realizującego w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, bez względu na liczbę/wymiar godzin przydzielonych nauczycielowi w ramach każdego stanowiska. Jednocześnie należy pamiętać, że w sytuacji gdy ustalony wymiar zajęć nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy będzie inny niż jego dotychczasowe stanowisko (dotychczasowe pensum), dyrektor przenosi nauczyciela na inne stanowisko, na podstawie art. 18 ustawy – Karta Nauczyciela. Przeniesienie może nastąpić pod warunkiem pisemnej zgody nauczyciela.

Przykład I

Nauczyciel jest zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy i ma kwalifikacje bibliotekarza i polonisty. Dyrektor przydzielił mu 16 godzin języka polskiego, 1 godzinę do dyspozycji wychowawcy, 1 godzinę zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, 6 godzin biblioteki i 4 godziny wychowawcy świetlicy. Tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć tego nauczyciela należy obliczyć:

(18+6+4) : (18/18 + 6/30 + 4/26) =  28 : (1+ 0,2+ 0,15) = 28 :1,35= 20,7

Tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć nauczyciela (po zaokrągleniu) wynosi 21 godzin, zatem nauczyciel ma 7 godzin ponadwymiarowych.

Przykład II

Nauczyciel  jest zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy i ma kwalifikacje bibliotekarza, polonisty i logopedy. Dyrektor przydzielił mu 9 godzin języka polskiego, 15 godzin biblioteki i 4 godziny zajęć logopedy. Tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć tego nauczyciela należy obliczyć:

(9+15+4) : (9/18+15/30+4/22) = 28 : (0,5+0,5+0,18) = 28 : 1,18 = 23,7

Tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć nauczyciela (po zaokrągleniu) wynosi 24 godziny, zatem nauczyciel ma 4 godziny ponadwymiarowe.

Przykład III

Nauczyciel  jest zatrudniony w  0,5 wymiaru czasu pracy  na czas nieokreślony i ma kwalifikacje bibliotekarza, polonisty i logopedy. Dyrektor przydzielił mu 5 godzin języka polskiego, 5 godzin biblioteki i 4 godziny zajęć logopedy. Tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć tego nauczyciela należy obliczyć:

(5+5+4) :  (5/18+5/30+4/22) = 14 : 0,64 = 21, 87

Tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć nauczyciela  zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy (po zaokrągleniu) wynosi 22 godziny.

22 x 0,5 = 11

Nauczyciel zatrudniony w wymiarze 0,5 etatu powinien realizować 11 godzin, skoro przydzielono mu o 3 godziny więcej, dyrektor powinien zrobić aneks do umowy o pracę.

Idź do góry