30 stycznia 2018

Informacja dla osób ubiegających się o wpisanie na listę ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień zawodowy

Na listę ekspertów może być wpisana osoba, która spełnia warunki określone
w art. 9g ust. 11a ustawy – Karta Nauczyciela, tj.:

1) posiada co najmniej wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny;

2) jest nauczycielem dyplomowanym;

3) przepracowała po uzyskaniu stopnia nauczyciela dyplomowanego co najmniej 3 lata
i w tym czasie ukończyła z wynikiem pozytywnym szkolenie dla kandydatów na ekspertów organizowane przez publiczną placówkę doskonalenia nauczycieli, o której mowa w art. 8 ust. 5 pkt 1 lit. b ustawy – Prawo oświatowe, lub publiczną placówkę doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych, o której mowa w art. 8 ust. 6 ustawy – Prawo oświatowe.

Uwaga

Wymóg ukończenia szkolenia, o którym mowa powyżej nie dotyczy nauczycieli akademickich posiadających stopień naukowy doktora lub stopień doktora sztuki zatrudnionych w szkole wyższej, kształcących nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych wymienianych w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela

4) posiada co najmniej 10-letni staż pracy pedagogicznej, psychologicznej, naukowo-dydaktycznej albo artystycznej;

5) spełnia jeden z następujących warunków:

 • jest nauczycielem akademickim zatrudnionym w szkole wyższej, kształcącym nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych, o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy – Karta Nauczyciela;
 • jest nauczycielem zatrudnionym w przedszkolu, szkole, placówce lub innej jednostce organizacyjnej, o której mowa w art. 1 ustawy – Karta Nauczyciela;
 • jest konsultantem współpracującym z Centrum Edukacji Artystycznej;

6) spełnia warunki określone w art. 10 ust. 5 pkt. 1-4 ustawy – Karta Nauczyciela, tj.:

 • posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
 • ma pełną zdolności do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych;
 • nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne lub dyscyplinarne, lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie;
 • nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

7) nie była prawomocnie karana karą dyscyplinarną;

8) uzyskała rekomendację zawierającą opis dorobku zawodowego nauczyciela lub nauczyciela akademickiego, wydaną przez:

 • instytucję lub stowarzyszenie działające w systemie oświaty i wychowania, szkolnictwa wyższego i nauki lub na ich rzecz;
 • albo nauczycielski związek zawodowy.
 1. Wpis na listę ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień zawodowy następuje na podstawie wniosku złożonego przez zainteresowaną osobę.

Wniosek powinien zawierać następujące dane:

1) imię (imiona) i nazwisko;

2) miejsce pracy i zajmowane stanowisko;

3) adres zamieszkania;

4) adres do korespondencji;

5) numer telefonu;

6) adres poczty elektronicznej.

Podpisany wniosek należy kierować na adres:

Minister Edukacji Narodowej
J.Ch.  Szucha 25
00-918 Warszawa

 

III. Do wniosku o wpisanie na listę ekspertów należy dołączyć:

 1. poświadczone kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe (dyplom ukończenia studiów magisterskich, studiów podyplomowych i inne dokumenty świadczące o posiadanych kwalifikacjach zawodowych);
 2. poświadczoną kopię aktu nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego wraz z uzasadnieniem;
 3. poświadczone kopie dokumentów potwierdzających posiadanie stażu pracy, o którym mowa w art. 9g ust.11a pkt 3 i 4 ustawy – Karta Nauczyciela (świadectwa pracy lub inne dokumenty potwierdzające posiadanie co najmniej 10- letniego stażu pracy pedagogicznej, psychologicznej, naukowo-dydaktycznej albo artystycznej, bądź zaświadczenie z miejsca pracy); (wzór zaświadczenia z miejsca pracy)
 4. zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia dla kandydatów na ekspertów;
 5. poświadczone kopie dokumentów potwierdzające spełnienie jednego z warunków, o których mowa w art. 9g ust. 11a pkt 5 ustawy- Karta Nauczyciela ( kandydat na eksperta jest nauczycielem akademickim zatrudnionym w szkole wyższej, kształcącym nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych, jest nauczycielem zatrudnionym w przedszkolu, szkole, placówce lub innej jednostce organizacyjnej, jest konsultantem współpracującym z Centrum Edukacji Artystycznej) lub bądź zaświadczenie  z miejsca pracy;
 6. oświadczenie o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 10 ust. 5 pkt 1-4 ustawy – Karta Nauczyciela (nauczyciel posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych, nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub dyscyplinarne, lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie; nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie); (wzór oświadczenia)
 7. oświadczenie o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 9g ust. 11a pkt 7 ustawy – Karta Nauczyciela (nauczyciel nie był karany karą dyscyplinarną);
 8. rekomendację zawierającą opis dorobku zawodowego kandydata (sukcesy zawodowe, efektywność podejmowanych działań, jakość pracy własnej i jej wpływ na podnoszenie jakości pracy szkoły/placówki). Rekomendację wystawić może instytucja lub stowarzyszenie działające w systemie oświaty i wychowania, szkolnictwa wyższego
  i nauki lub na ich rzecz albo nauczycielski związek zawodowy;
 9. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie związanym z prowadzeniem listy ekspertów (wzór oświadczenia)
 10. poświadczone kopie stron dowodu osobistego w przypadku występowania
  w dokumentach różnych nazwisk.
 11. Wpis na listę ekspertów następuje w drodze decyzji administracyjnej wydanej przez Ministra Edukacji Narodowej.

Wnioski nauczycieli-konsultantów współpracujących z Centrum Edukacji Artystycznej, przed wydaniem decyzji są kierowane do zaakceptowania przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

 1. Wpis na listę ekspertów obejmuje następujące dane:
 • imię (imiona) i nazwisko;
 • posiadane kwalifikacje zawodowe;
 • zajmowane obecnie stanowisko i informację o stanowiskach zajmowanych w okresie ostatnich 5 lat;
 • adres do korespondencji;
 • numer telefonu;
 • adres poczty elektronicznej.

UWAGA

Akceptowane są kopie dokumentów (dyplomów – świadectw potwierdzających uzyskanie kwalifikacji, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia na eksperta, akt nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego), których zgodność z oryginałem potwierdzona jest w miejscu pracy Kandydata (w przypadku dyrektorów w urzędzie – organie prowadzącym szkołę/placówkę) przez osobę upoważnioną do potwierdzania zgodności z oryginałem.

Podstawy prawne regulujące tryb wpisywania na listę ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień zawodowy

 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2017 r., poz. 1189,
  z późn. zm.);
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień zawodowy, sposobu prowadzenia listy ekspertów oraz trybu wpisywania i skreślania ekspertów z listy (Dz. U. z 2013 r. poz. 354).

 

Idź do góry