12 marca 2014

Nowe zasady korzystania z listy ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego

Mając na uwadze przepis art. 36 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych administrator danych jest obowiązany zastosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności powinien zabezpieczyć dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. W związku z powyższym dostęp do listy ekspertów został przypisany wyłącznie podmiotom wykonującym ustawową kompetencję powoływania komisji kwalifikacyjnych bądź egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego, tj.:

– dyrektorom szkół i placówek;
– organom prowadzącym szkoły;
– organom sprawującym nadzór pedagogiczny;
– właściwym ministrom.

Dostęp do listy ekspertów możliwy będzie przez „Strefę dla zalogowanych” w portalu Systemu Informacji Oświatowej. Logowanie do strefy następuje przez użycie loginu i hasła, które są używane do zalogowania się do aplikacji SIO. Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące „Strefy dla zalogowanych” znajdą Państwo tutaj. Strona logowania do strefy.

Ponadto Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że każdej osobie będącej ekspertem wpisanym na listę ekspertów prowadzoną przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, przysługuje prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Wszelką korespondencję w tej sprawie proszę kierować do Ministerstwa Edukacji Narodowej, do Departamentu Kształcenia Ogólnego i Wychowania.

Idź do góry