30 stycznia 2018

Aktualizacja danych na liście ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień zawodowy

Na podstawie § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r.
w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień zawodowy, sposobu prowadzenia listy ekspertów oraz trybu wpisywania i skreślania ekspertów z listy (Dz. U. z 2013 r., poz. 354) eksperci są zobowiązani do zawiadomienia ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania o każdorazowej zmianie następujących danych:

  • imienia (imion) i nazwiska;
  • posiadanych kwalifikacji zawodowych;
  • zajmowanego obecnie stanowiska;
  • informacji o stanowiskach zajmowanych w okresie ostatnich 5 lat;
  • adresie do korespondencji;
  • numerze telefonu;
  • adresie poczty elektronicznej.

W przypadku zmian teleadresowych należy kontaktować się bezpośrednio z pracownikiem Departamentu Kształcenia Ogólnego w Ministerstwie Edukacji Narodowej (tel. 22 34 74 141), natomiast w przypadku pozostałych zmian dotyczących:

  • nazwiska eksperta;
  • kwalifikacji zawodowych;
  • miejsca pracy oraz zajmowanego stanowiska;

stosowną informację wraz z dokumentami (zaświadczenia, kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem) należy przesłać na adres:

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Departament Kształcenia Ogólnego

al. J. Ch. Szucha 25

00-918 Warszawa

Idź do góry