6 lutego 2014

Wynagradzanie egzaminatorów – projekt rozporządzenia trafił do konsultacji

Ministerstwo Edukacji Narodowej przekazało dzisiaj do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych projekty dwóch rozporządzeń:zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu sprawdzianu i egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego oraz zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewidencji egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji.

Wynagrodzenia egzaminatorów sprawdzających i oceniających prace uczniów ustala się w relacji do minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego posiadającego tytuł zawodowy magistra i przygotowanie pedagogiczne (ustawa z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty, ustawy – Karta Nauczyciela oraz ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. Nr 145, poz. 917).

W latach 2008-2013 wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela dyplomowanego wzrosło o 25%, co skutkowało automatycznym wzrostem kosztów sprawdzania prac egzaminacyjnych.

W projektowanym rozporządzeniu ustalono nowe wskaźniki procentowe służące do obliczania od roku szkolnego 2013/2014 wynagrodzenia egzaminatorów biorących udział w przeprowadzaniu sprawdzianu i egzaminów. Wskaźniki zmniejszają o 5% kwotę wynagrodzenia za jednego zdającego. Wyjątkiem jest część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym oraz egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym. W tych przypadkach przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia uwzględniono wprowadzone zmiany w organizacji przeprowadzania egzaminu; liczbę zadań zamkniętych, niewymagających sprawdzenia przez egzaminatora bądź też zadań rozszerzonej odpowiedzi wymagających większego wkładu pracy egzaminatora.

Przewiduje się, że nowe warunki wynagrodzenia egzaminatorów będą obowiązywały na sprawdzianie i egzaminach przeprowadzanych od kwietnia bieżącego roku.

Jednocześnie, projekt rozporządzenia wprowadza zmiany mające na celu ustalenie nowych warunków wynagradzania egzaminatorów biorących udział w przeprowadzaniu sprawdzianu i egzaminu maturalnego od roku szkolnego 2014/2015, wynikające z nowej formuły przeprowadzania tych egzaminów (rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 kwietnia 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych ( Dz. U. poz. 520).

Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewidencji egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencjiwprowadza zmiany w ramowym programie szkolenia kandydatów na egzaminatorów w zakresie sprawdzianu i egzaminu maturalnego, wynikające z nowej formuły przeprowadzania tych egzaminów od roku szkolnego 2014/2015 r.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Idź do góry