13 stycznia 2014

Perspektywa Uczenia się przez całe życie

Podstawą nowej polityki w tym zakresie jest:

–        zorientowanie na efekty uczenia się – z podkreśleniem możliwie najszerszego dostępu do dobrej jakości uczenia się (niezależnie od sytuacji, w których ono zachodzi) i uzyskiwania kwalifikacji docenionych w kraju i zagranicą,

–        podporządkowanie działań interesowi osób, uczących się w różnych sytuacjach (w szkole i uczelni, na stażach i kursach, w pracy, w różnych organizacjach i wprost w sytuacjach życia codziennego) i w różnym wieku – z podkreśleniem potrzeby spójności działań wielu instytucji, resortów i partnerów,

–        równe traktowanie, docenianie i promowanie uczenia się w różnych formach i na różnych etapach życia – z podkreśleniem potrzeby rozwoju słabiej dotychczas rozwiniętych form i etapów uczenia się, w tym zwłaszcza wczesnej edukacji, edukacji praktycznej powiązanej ściśle z potrzebami gospodarki i społeczeństwa obywatelskiego oraz edukacji dorosłych, łącznie z edukacją seniorów.

„Perspektywa uczenia się przez całe życie” przedstawia również kwestie oceny i potwierdzania efektów uczenia się. Chodzi tu m.in. o możliwości rozwoju wiedzy i umiejętności osób (kompetencji) oraz potwierdzanie ich zdobycia zgodne z wymaganiami rynku pracy (poprzez nadanie kwalifikacji), a także o ułatwienie swobodnego przepływu pracowników nie tylko między państwami Unii Europejskiej, ale także między różnymi sektorami gospodarki.

Uczenie się przez całe życie jest szeroko promowane w państwach Unii Europejskiej. Pierwszym celem współpracy europejskiej w edukacji (obejmującej kształcenie i szeroko rozumiane szkolenie) do roku 2020 jest urzeczywistnienie idei uczenia się przez całe życie i mobilności edukacyjnej. Przyjęcie „Perspektywy…” wiązało się m.in. z przygotowaniami Polski do perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020. Jednym z warunków wstępnych zapewnienia ze strony UE pomocy w zakresie edukacji jest istnienie kompleksowych i spójnych ram polityki na rzecz uczenia się przez całe życie.

Dokument jest wynikiem prac Międzyresortowego Zespołu do spraw uczenia się przez całe życie, w tym Krajowych Ram Kwalifikacji. Ministerstwo Edukacji Narodowej koordynuje jego prace.

Tekst Perspektywy

Konkluzje Rady z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie strategicznych ram Europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia („ET 2020”)

Idź do góry