13 stycznia 2014

Odnowiona europejska agenda na rzecz uczenia się dorosłych

Nowe podejście do uczenia się dorosłych wymaga mobilizacji wielu resortów, instytucji i organizacji, w tym wielu partnerów społecznych. Zorganizowane formy edukacji dorosłych realizowane są we wszystkich obszarach resortowych (w takim rozumieniu wszyscy ministrowie odpowiedzialni są za rozwój kompetencji i kwalifikacji osób dorosłych we właściwych im obszarach resortowych). Jednym z najważniejszych miejsc uczenia się dorosłych są miejsca pracy, a więc w zakres uczenia się dorosłych wchodzą instytucje zatrudniające pracowników. Ważnym miejscem uczenia się dorosłych są także różne organizacje angażujące wolontariuszy. Z natury rzeczy cały obszar uczenia się dorosłych jest więc szeroki. Działania znacznej liczby podmiotów w tym obszarze są zatem narażone na rozproszenie i niespójność. Z kolei, strzeżenie interesu osób uczących się w różnych sytuacjach (strzeżenie tego interesu jest jednym z filarów polityki na rzecz uczenia się przez całe życie) wymaga, aby kompetencje uzyskane w jednej instytucji lub organizacji były czytelne i rozpoznawalne w innej.

W uczeniu dorosłych szczególną uwagę należy poświęcać osobom, których interes był dotychczas mniej strzeżony, tj. osobom dorosłym z niskimi kwalifikacjami, pozostającym w niekorzystnej sytuacji, w tym mającym utrudniony dostęp do dobrej jakości ofert edukacyjnych. Na poziomie europejskim wsparcie tych osób nie było dotychczas wystarczająco realizowane w ramach współpracy europejskiej w zakresie edukacji szkolnej, szkolnictwa wyższego (Proces Boloński) oraz kształcenia i szkolenia zawodowego (Proces Kopenhaski).

Tego typu podejście do uczenia się dorosłych i podejmowanie opisanych wyzwań jest ujęte w odnowionej europejskiej agendzie na rzecz uczenia się dorosłych, która uzupełnia współpracę europejską w obszarach edukacji szkolnej, szkolnictwa wyższego oraz kształcenia i szkolenia zawodowego. Dokument ustanawiający tę agendę został przyjęty przez radę ministrów państw członkowskich UE ds. edukacji w listopadzie 2011 roku podczas polskiej prezydencji w Radzie UE. Dokument ten odnawia uzgodnione działania przyjęte w pierwszym dokumencie Radu UE w spawie uczenia się dorosłych z maja 2008 r.

Rezolucja Rady w sprawie odnowionej europejskiej agendy w zakresie uczenia się dorosłych

Konkluzje Rady z dnia 22 maja 2008 r. w sprawie uczenia się dorosłych

 Upowszechnianie w Polsce odnowionej europejskiej agendy na rzecz uczenia się dorosłych

W ramach upowszechniania w Polsce odnowionej europejskiej agendy na rzecz uczenia się dorosłych MEN zorganizowało w listopadzie i grudniu 2013 r. we współpracy z kilkoma partnerami cztery wydarzenia:

Wydarzenie

Partnerzy

Data i miejsce

1

Seminarium „Promowanie nowego podejścia do uczenia się dorosłych opartego na uznaniu efektów uczenia się”

Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie

20.11.2013

Warszawa

2

Seminarium „Rola partnerstwa w koordynacji polityki na rzecz uczenia się dorosłych na poziomie regionalnym. Małopolskie Partnerstwo na rzecz Kształcenia Ustawicznego jako przykład dobrej praktyki”

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie – inicjator Małopolskiego Partnerstwa na rzecz Kształcenia Ustawicznego

27-28.11.2013

Tyniec, Kraków

3

Seminarium „Działania na rzecz uczenia się osób nisko wykwalifikowanych. Przykłady dobrych praktyk”

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie

12.12.2013

Warszawa

4

Posiedzenie Międzyresortowego Zespołu do spraw uczenia się przez całe życie, w tym Krajowych Ram Kwalifikacji w składzie poszerzonym o partnerów społecznych na temat wdrażania europejskiej agendy na rzecz uczenia się dorosłych w Polsce w połączeniu z wdrażaniem polskiej polityki LLL

Międzyresortowy Zespół

18.12.2013

Warszawa

 

Tematyka trzech ww. seminariów powiązana jest z głównymi wyzwaniami odnowionej agendy na rzecz uczenia się dorosłych w Europie i w Polsce:

1/      potrzebą przejścia od „kształcenia dorosłych” do „uczenia się dorosłych”, jako podstawą dla szerszego upowszechniania uczenia się przez całe życie wśród dorosłych oraz dostosowaniem do tego badań edukacji i uczenia się dorosłych,

2/      potrzebą mobilizacji i współdziałania na zasadzie partnerstwa wielu instytucji i organizacji na rzecz uczenia się dorosłych, w tym instytucji i organizacji z wielu resortów oraz potrzebą większej niż dotychczas koordynacji w tym obszarze,

3/      potrzebą dotarcia i bardziej skutecznego wsparcia edukacyjnego osób dorosłych z niskimi kwalifikacjami, w tym osób dorosłych pozostających w niekorzystnej sytuacji i mających utrudniony dostęp do dobrej jakości ofert edukacyjnych.

Materiały z seminarium “Promowanie nowego podejścia do uczenia się dorosłych opartego na uznawaniu efektów uczenia się” (20 listopada 2013 r.):

Program
Założenia polityki LLL w Polsce na tle europejskiej agendy na rzecz uczenia się dorosłych
Recognition of Prior Learning – Experience from UK
Projekt uczelnianego centrum RPL w Uniwersytecie Jagiellońskim
Potwierdzanie efektów uczenia się uzyskanych poza systemem formalnym w kontekście polityki na rzecz uczenia się przez całe życie
Uczenie się jako aktywność w przebiegu życia – potrzeba i fakty w świetle badań
Umiejętności Polaków - wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych PIAAC
Ocena poziomu uczestnictwa dorosłych w Polsce w kształceniu i szkoleniu w świetle wyników badania Bilans Kapitału Ludzkiego

Materiały z seminarium “Rola partnerstwa w koordynacji polityki na rzecz uczenia się dorosłych na poziomie regionalnym Małopolskie Partnerstwo na rzecz Kształcenia Ustawicznego jako przykład dobrej praktyki” (27 listopada 2013 r.):

Program
Raport z seminarium

Materiały z seminarium “DZIAŁANIA NA RZECZ UCZENIA SIĘ OSÓB NISKO WYKWALIFIKOWANYCH – przykłady dobrych praktyk”

Program
Umiejętności polskich uczniów w badaniach międzynarodowych a LLL
Szkolenia wyjazdowe za granicą i staże bezrobotnych z niskimi kwalifikacjami
Działania na rzecz osób 45+ z niskimi kwalifikacjami – Projekt Transferu Innowacji programu Leonardo da Vinci
Przykłady dobrych praktyk
Działania organizacji obywatelskiej na rzecz osób niepełnosprawnych, wykluczonych ze względu na niskie kompetencje społeczne – aktywizacja do udziału w życiu zawodowym i społecznym
Rola bibliotek w zdobywaniu kompetencji cyfrowych przez osoby nieaktywne zawodowo
DZIAŁANIA NA RZECZ UCZENIA SIĘ OSÓB  NISKO WYKWALIFIKOWANYCH
Założenia polityki LLL w Polsce na tle europejskiej agendy na rzecz uczenia się dorosłych

Materiały z posiedzenia Międzyresortowego Zespołu do spraw uczenia się przez całe życie, w tym Krajowych Ram Kwalifikacji (18 grudnia 2013 r.)

Program
Umiejętności polskich uczniów w badaniach międzynarodowych a LLL
Uczenie się dorosłych w świetle krajowej oraz europejskiej polityki w zakresie kształcenia i szkolenia
LLL w badaniach BKL
Uczenie się dorosłych na podstawie badań GUS
Umiejętności Polaków - wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych PIAAC

Idź do góry