15 stycznia 2015

Uzupełnienie składu osobowego Kapituły do spraw Profesorów Oświaty

Z dniem 24 września 2014 r. ośmiu z szesnastu członków Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty zakończyło swoją kadencję.

W związku z powyższym, Ministerstwo Edukacji Narodowej zwraca się z uprzejmą prośbą o przesyłanie kandydatur osób będących uznanymi autorytetami w dziedzinie oświaty i dających rękojmię prawidłowego wykonywania zadań Kapituły.

Prawo zgłaszania kandydatów, zgodnie z § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 września 2008 r. w sprawie Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty (Dz. U. Nr 163, poz. 1017), przysługuje organom sprawującym nadzór pedagogiczny, organom prowadzącym szkoły i placówki, związkom zawodowym zrzeszającym nauczycieli oraz organizacjom pozarządowym, których statutową działalnością jest działalność oświatowa.

Zgłoszenia kandydatów należy przesyłać w terminie do dnia 28 lutego 2015 r. na adres:

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Departament Kształcenia Ogólnego i Wychowania
al. J. Ch. Szucha 25
00-918 Warszawa

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 września 2008 r. w sprawie Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty (Dz. U. Nr 163, poz. 1017).

Idź do góry