Początek : 2017-02-02 00:00 | Koniec: 2017-02-15 00:00 | Status: Zakończone

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie odpowiednio z dniem 1 września 2017 r. lub z dniem 1 września 2018 r. przez osobę prawną lub osobę fizyczną publicznego dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego i dotychczasowego czteroletniego technikum

1.Gdzie można znaleźć projekt dokumentu poddawanego konsultacjom?

Projekt rozporządzenia został umieszczony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji.

2. W jaki sposób można wziąć udział w konsultacjach?

Zgłoszenie uwag pocztą tradycyjną lub elektroniczną w terminie do 15 lutego 2017 r.

3. Czego dotyczy konsultowany dokument?

Projektowane rozporządzenie wykonuje nowe upoważnienie zawarte w art. 366 ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U z 2017 r. poz. 60). Celem projektowanego rozporządzenia jest określenie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania przez organy wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego, których zadaniem jest prowadzenie dotychczasowych 3-letnich liceów ogólnokształcących i 4-letnich techników, zezwolenia na założenie przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego publicznych 3-letnich liceów ogólnokształcących i 4-letnich techników.

4. Gdzie można uzyskać dodatkowe informacje?

Departament Współpracy z Samorządem Terytorialnym MEN, Beata Pawłowska, tel. 22 3474641.

Idź do góry