Celem konsultacji publicznych jest uzyskanie informacji, opinii, uwag i wniosków, które pozwolą na podjęcie optymalnych decyzji.

Konsultacje publiczne pozwalają na właściwe rozpoznanie potrzeb i interesów poszczególnych grup społecznych, przeanalizowanie problemu z różnych perspektyw, zaangażowanie obywateli w proces podejmowania decyzji, minimalizowanie ryzyka konfliktów i podjęcia niewłaściwych decyzji.

Wytyczne prowadzenia konsultacji społecznych w MEN
Sprawne konsultacje społeczne w Ministerstwie Edukacji Narodowej

Projekt rozporządzenia w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych

Nazwa Status Początek Koniec
Projekt rozporządzenia w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych Zakończone 2016-11-17 00:00 2016-12-07 00:00
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie w sprawie poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji dla kwalifikacji pełnych nadanych do dnia 15 stycznia 2016 r. Zakończone 2016-11-14 00:00 2016-12-07 00:00
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego Zakończone 2016-11-08 12:00 2016-11-29 00:00
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2017 Zakończone 2016-11-04 12:00 2016-12-05 00:00
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych Zakończone 2016-10-24 00:00 2016-11-22 00:00
Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej Zakończone 2016-10-05 00:00 2016-10-26 00:00
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego Zakończone 2016-10-10 00:00 2016-11-10 00:00
Projekt ustawy – prawo oświatowe. Zakończone 2016-09-16 14:00 2016-10-15 23:00
Projekt ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe Zakończone 2016-09-16 14:00 2016-10-15 23:00
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, którzy pobierali naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw Zakończone 2016-07-27 00:00 2016-08-19 00:00
Idź do góry