Początek : 2017-04-21 00:00 | Koniec: 2017-05-05 00:00 | Status: Zakończone

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego

Gdzie można znaleźć projekt dokumentu poddawanego konsultacjom?

Projekt ustawy został umieszczony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji.

W jaki sposób można wziąć udział w konsultacjach?

Zgłoszenie uwag pocztą tradycyjną lub elektroniczną w terminie od 24 kwietnia 2017 r.  do 9 maja 2017 r.

Czego dotyczy konsultowany dokument?

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego, stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59), zgodnie z którym minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw kultury fizycznej określi, w drodze rozporządzenia, dopuszczalne formy realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego, mając w szczególności na względzie potrzeby zdrowotne uczniów, specyfikę ich zainteresowań sportowych, warunki realizacji zajęć wychowania fizycznego oraz tradycje sportowe danego środowiska lub szkoły.

W projektowanym rozporządzeniu określono formy realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego z  uwzględnieniem zmiany struktury szkół systemu oświaty tj. klas IV-VIII oraz szkół ponadpodstawowych.

Celem wprowadzenia projektowanych rozwiązań jest także umożliwienie dzieciom i  młodzieży wyboru formy zajęć wychowania fizycznego, aby uczestnicząc w  formach ruchu, które im odpowiadają, chętniej angażowali się w zajęcia sportowe. Uczestniczenie w tych zajęciach przyczyni się zapewne do wzmocnienia osiągania celów zarówno zdrowotnych, jak i sportowych.

Gdzie można uzyskać dodatkowe informacje?

Departament Podręczników, Programów i Innowacji MEN, Dariusz Redman, tel. 22 34 74 462

Idź do góry