Początek : 2017-02-03 00:00 | Koniec: 2017-02-20 00:00 | Status: Zakończone

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie Sektorowej Ramy Kwalifikacji w turystyce

1.Gdzie można znaleźć projekt dokumentu poddawanego konsultacjom?

Projekt rozporządzenia został umieszczony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji.

  1. W jaki sposób można wziąć udział w konsultacjach?

Zgłoszenie uwag pocztą tradycyjną lub elektroniczną w terminie do 20 lutego 2017 r.

  1. Czego dotyczy konsultowany dokument?

Projektowane rozporządzenie wykonuje upoważnienie zawarte w art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2016 r. poz. 64, z późn. zm.).

Ustawa o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji ustanowiła Polską Ramę Kwalifikacji(PRK), w której wyróżnia się 8 poziomów określonych przez ogólne charakterystyki efektów uczenia się. PRK ma służyć do klasyfikowania kwalifikacji włączonych do ZSK według poziomów, co umożliwi porównywanie (odnoszenie) kwalifikacji z różnych dziedzin w kraju i w wymiarze międzynarodowym. Unikatowym rozwiązaniem zastosowanym w Polsce jest wprowadzenie charakterystyk poziomów PRK o różnym stopniu szczegółowości: charakterystyk uniwersalnych (pierwszego stopnia), które dotyczą wszystkich rodzajów kwalifikacji oraz charakterystyk drugiego stopnia, typowych dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach: edukacji ogólnej (poziomy 1-4), szkolnictwa wyższego (poziomu 6-8), kształcenia i szkolenia zawodowego (poziomu 1-8) oraz charakterystyki poziomu 5 typowej kwalifikacji uzyskiwanych po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 – określonych w drodze rozporządzeń. Dodatkowo ustawa przewiduje tworzenie Sektorowych Ram Kwalifikacji (SRK), które stanowią opis poziomów kwalifikacji funkcjonujących w danym sektorze lub branży. SRK mogą być włączone do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, co dokonywane jest na wniosek ministra właściwego dla danej branży lub sektora w drodze rozporządzenia ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Pismem z dnia 24 sierpnia 2016 r. (DT-IV/5311/5/201/4) Minister Sportu i Turystyki wystąpił do Ministra Edukacji Narodowej  z wnioskiem o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla Sektora Turystyki  (dalej „SRKT”).

  1. Gdzie można uzyskać dodatkowe informacje?

Departament Strategii i Współpracy Międzynarodowej MEN, Lech Boguta, tel. 22 3474340.

Idź do góry