Początek : 2017-11-10 00:04 | Koniec: 2017-11-30 00:00 | Status: Zakończone

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2018

1.       Gdzie można znaleźć projekt dokumentu poddawanego konsultacjom?

Projekt rozporządzenia został umieszczony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji.

 2.       W jaki sposób można wziąć udział w konsultacjach?

Zgłoszenie uwag

·         pocztą tradycyjną na adres:

Ministerstwo Edukacji Narodowej, Departament Strategii i Współpracy Międzynarodowej

al. J. Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa

z dopiskiem Konsultacje – projekt rozporządzenia w  sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej w roku 2018

·         lub elektroniczną na adres przemyslaw.filipowicz@men.gov.pl

3.       Czego dotyczy konsultowany dokument?

 Projekt określa algorytm podziału części oświatowej subwencji ogólnej w roku 2018 dla jednostek samorządu terytorialnego. W algorytmie uwzględniono:

·          Podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli o 5% od 1 kwietnia 2018 roku.

·         Zmiany wynikające z ustawy Prawo oświatowe oraz Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe oraz rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania.

·         Planowane zmiany wynikające z projektu ustawy o finansowaniu zadań oświatowych z zakresu urlopu dla poratowania zdrowia, kształcenia dorosłych, dodatków socjalnych dla nauczycieli.

·         Zmiany w liczbie i strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych oraz nauczycieli 6-latków i dzieci starszych w placówkach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego

·         Subwencję za efekt – zmiany w wagach dla uczniów  LO dla dorosłych, szkół policealnych, kwalifikacyjnych kursów zawodowych. Dotychczasowa subwencja dla poszczególnych rodzajów szkół (LO dla dorosłych, szkoły policealne, kkz) została podzielona na dwie części: „za uczestnictwo w zajęciach” i „za zdany egzamin”.

·         Nową wagę  o wartości 0,165 za zdany egzamin:

– dla uczniów w liceach ogólnokształcących dla dorosłych, którzy zdali egzamin maturalny,

– dla uczniów w szkołach policealnych (wszystkie kategorie uczniów, bez szkół specjalnych) którzy zdali egzamin     potwierdzający kwalifikacje w zawodzie,

– dla uczestników kwalifikacyjnych kursów zawodowych, którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji,

·         Zmianę poziomu subwencji „za uczestnictwo w zajęciach”:

– zmniejszenie wskaźników do wyliczenia kwot subwencji dla liceów ogólnokształcących dla dorosłych oraz szkół policealnych,

– wprowadzenie dodatkowego zróżnicowania wag dla uczniów szkół policealnych dla dzieci i młodzieży ze względu na publiczność.

– obniżenie wartości wagi dla uczestników kwalifikacyjnych kursów zawodowych z 0,68 do 0,51

·         Wstępne wprowadzenie zróżnicowania wag ze względu na kosztochłonność kształcenia w zawodach – wyodrębnienie nowej wagi o wartości 0,10 w szkołach policealnych kształcących uczniów w zawodzie technik administracji  oraz technik bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz wyłączenie tej kategorii uczniów z dotychczasowej wagi o wartości 0,23 dla uczniów szkół zawodowych.

·         Zmiany w zakresie małych szkół:

– Zwiększenie wartości wagi na uczniów małych szkół z 0,18 na 0,2.

– Zmiana definicji małej szkoły polegająca na zastąpieniu obecnej definicji górną granicą średniej liczby uczniów w klasie (szkoła, w której średnia liczba uczniów w klasie nie powinna przekraczać liczby 12). Ponadto definicja została również zmieniona w związku ze zmianami dotyczącymi organizacji kształcenia uczniów należących do mniejszości.

·         Zmiany wag dla uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych. Zmniejszenie wartości dwóch najwyższych wag, tj. waga P16 z wartości 1,5 do 1,3 i waga P17 z wartości 1,1 do 1,0 oraz podwyższenie wagi P18 z 0,4 na 0,6 w wyniku zmian warunków organizacyjnych nauki języka mniejszości wprowadzonych przepisami rozporządzenia z dnia 18 sierpnia br. (wejście w życie zmian od 1 września 2017 r.).

·         Zwiększenie liczebności uczniów szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży oraz liczby uczniów OSM I stopnia wskaźnikiem 4,63% w związku z rozpoczęciem funkcjonowania 8 klasy szkoły podstawowej od 1 września 2018 r.

·         Zmniejszenie liczby uczniów gimnazjów dla dzieci i młodzieży wskaźnikiem 17,29% w związku z kolejnym etapem wygaszania gimnazjów od 1 września 2018 r.

·         Zmniejszenie wskaźnika naliczającego środki z tytułu wypłaty dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli (wskaźnik R) z poziomu 0,12 do 0,107 w związku z planowanymi zmianami w projekcie ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w zakresie likwidacji tego dodatku od 1 stycznia 2018 r.

·         Obniżenie wag dla szkół muzycznych uzupełniających I i II stopnia odpowiednio waga P22 z wartości 1,01 na 0,85 oraz waga P23 z wartości 1,7 na 1,5.

 4.       Gdzie można uzyskać dodatkowe informacje?

Przemysław Filipowicz,  przemyslaw.filipowicz@men.gov.pl, główny specjalista wydziału analiz w  Departamencie Strategii i Współpracy Międzynarodowej

Idź do góry