Początek : 2017-02-06 00:00 | Koniec: 2017-03-09 00:00 | Status: Zakończone

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego

  1. Gdzie można znaleźć projekt dokumentu poddawanego konsultacjom?

Projekt rozporządzenia został umieszczony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji.

 2. W jaki sposób można wziąć udział w konsultacjach?

Zgłoszenie uwag pocztą tradycyjną na adres:

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Departament Strategii i Współpracy Międzynarodowej

al. J. Ch. Szucha 25

00-918 Warszawa

z dopiskiem Konsultacje – projekt rozporządzenia  w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego

lub elektroniczną na adres hubert.roman@men.gov.pl

3. Czego dotyczy konsultowany dokument?

Projekt rozporządzenie określa:

  • tryb udzielania i sposób rozliczania dotacji na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5,
  • sposób i terminy ustalania informacji o liczbie dzieci, którym nie wskazano miejsca korzystania z wychowania przedszkolnego,
  • sposób ustalania średniorocznej liczby dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego na obszarze danej gminy,
  • wzór formularza rocznego rozliczenia wykorzystania dotacji.

Wydanie rozporządzenia jest konieczne w związku ze zmianami wynikającymi z ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe oraz ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw.

4. Gdzie można uzyskać dodatkowe informacje?

Hubert Roman, hubert.roman@men.gov.pl, referendarz wydziału analiz w  Departamencie Strategii i Współpracy Międzynarodowej

Idź do góry