Początek : 2017-10-31 00:00 | Koniec: 2017-11-30 00:00 | Status: Zakończone

Projekt Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego

1.       Gdzie można znaleźć projekt dokumentu poddawanego konsultacjom?

Projekt rozporządzenia został umieszczony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji.

2.       W jaki sposób można wziąć udział w konsultacjach?

Zgłoszenie uwag

·         pocztą tradycyjną na adres:

Ministerstwo Edukacji Narodowej, Departament Strategii i Współpracy Międzynarodowej

al. J. Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa

z dopiskiem Konsultacje – projekt rozporządzenia  w sprawie udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego

lub elektroniczną na adres hubert.roman@men.gov.pl

3.       Czego dotyczy konsultowany dokument?

 Projekt rozporządzenia określa:

1)     tryb udzielania i sposób rozliczania dotacji na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, w tym sposób ustalania wysokości dotacji podlegającej zwrotowi oraz sposób ustalania średniorocznej liczby uczniów, którzy kończą 5 lat lub mniej odpowiednio w roku bazowym oraz w roku budżetowym w placówkach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez tę jednostkę samorządu terytorialnego oraz w placówkach wychowania przedszkolnego, dla których ta jednostka samorządu terytorialnego jest organem rejestrującym, a także wzór formularza rocznego rozliczenia wykorzystania dotacji.

2)     sposób i terminy ustalania informacji o liczbie dzieci, którym nie wskazano miejsca korzystania z wychowania przedszkolnego.

Wydanie rozporządzenia jest konieczne w związku ze zmianami wynikającymi z ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

 4.       Gdzie można uzyskać dodatkowe informacje?

Hubert Roman, hubert.roman@men.gov.pl, specjalista Wydział Analiz Departament Strategii i Współpracy Międzynarodowej

Idź do góry