Początek : 2017-01-27 00:00 | Koniec: 2017-02-17 00:00 | Status: Zakończone

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych

  1. Gdzie można znaleźć projekt dokumentu poddawanego konsultacjom?

Projekt rozporządzenia został umieszczony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji.

  1. W jaki sposób można wziąć udział w konsultacjach?

Zgłoszenie uwag pocztą tradycyjną lub elektroniczną w terminie do 17 lutego 2017 r.

  1. Czego dotyczy konsultowany dokument?

Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych (Dz. U. poz. 441), uzupełnia regulacje w zakresie określenia wysokości wskaźników w odniesieniu do kwoty refundacji, o której mowa w art. 22ae ust. 10b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60), tj. kwoty, która została poniesiona na zapewnienie podręczników do danego języka obcego nowożytnego (na innym poziomie zaawansowania). Konieczność określenia ww. wskaźników wynika ze zmian wprowadzonych przepisami art. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1010 i 1985 oraz z 2017 r. poz. 60).

  1. Gdzie można uzyskać dodatkowe informacje?

Departament Wychowania i Kształcenia Integracyjnego MEN, Elżbieta Neroj, tel. 22 3474210.

Idź do góry