Początek : 2017-02-03 00:00 | Koniec: 2017-02-20 00:00 | Status: Zakończone

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów znaków graficznych informujących o poziomach Polskiej Ramy Kwalifikacji przypisanych do kwalifikacji pełnych i cząstkowych włączonych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

1.Gdzie można znaleźć projekt dokumentu poddawanego konsultacjom?

Projekt rozporządzenia został umieszczony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji.

  1. W jaki sposób można wziąć udział w konsultacjach?

Zgłoszenie uwag pocztą tradycyjną lub elektroniczną w terminie do 20 lutego 2017 r.

  1. Czego dotyczy konsultowany dokument?

Rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2016 r. poz. 64, z późn. zm.).

Obecnie obowiązuje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 lipca 2016 r. w sprawie wzorów znaków graficznych informujących o poziomach Polskiej Ramy Kwalifikacji przypisanych do kwalifikacji pełnych i cząstkowych włączonych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (Dz. U. z 2016 r. poz. 1022). Nowelizacja rozporządzenia ma charakter porządkujący i ma na celu ułatwienie w praktyce nanoszenia przez uprawnione instytucje certyfikujące znaków graficznych PRK na wydawanych dokumentach potwierdzających nadanie kwalifikacji. Projekt rozporządzenia dostosowuje przepisy rozporządzenia do możliwości technicznych instytucji certyfikujących umieszczających na wydawanych dokumentach znaki graficzne informujące o poziomach PRK według wzorów określonych w niniejszym rozporządzeniu. Dotychczas rozporządzenie obligowało zastosowanie koloru białego w znaku graficznym PRK. W praktyce powodowało to trudności techniczne istotnie utrudniające nadruk koloru białego na wydawanych dokumentach, w szczególności dokumentach zawierających kolorowy gilosz. Projekt rozporządzenia przyjmuje założenie, że znaki graficzne PRK mają tło przezroczyste. Zaproponowane rozwiązanie jest łatwiejsze w praktyce ze względów technicznych do zastosowania przez instytucje certyfikujące wydające dokumenty potwierdzające nadanie kwalifikacji.

  1. Gdzie można uzyskać dodatkowe informacje?

Departament Strategii i Współpracy Międzynarodowej MEN, Bartosz Kęciek, tel. 22 3474431.

Idź do góry