Początek : 2017-05-30 16:31 | Koniec: 2017-06-30 16:31 | Status: Zakończone

Projekt ustawy o finansowaniu zadań oświatowych

Gdzie można znaleźć projekt dokumentu poddawanego konsultacjom?

Projekt ustawy został umieszczony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji.

W jaki sposób można wziąć udział w konsultacjach?

Zgłoszenie uwag pocztą tradycyjną z dopiskiem Konsultacje – projekt ustawy o finansowaniu zadań oświatowych

lub elektroniczną na adres renata.karnas@men.gov.pl lub anna.boder@men.gov.pl w terminie od 30.05.2017 r. do 30.06.2017 r.

Czego dotyczy konsultowany dokument?

 W projekcie ustawy planuje się uporządkowanie dotychczasowych rozwiązań oraz wprowadzenie nowych rozwiązań m.in. w zakresie:

 • zmiany sposobu finansowania zadania polegającego na zapewnieniu uczniom dostępu do bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych – uproszczenie systemu rozliczania dotacji;
 • naliczania dotacji z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne;
 • udzielania dotacji z budżetów jednostek samorządu terytorialnego dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych;
 • finansowania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym;
 • czasu pracy nauczycieli;
 • urlopów nauczycieli;
 • awansu zawodowego nauczycieli oraz oceny ich pracy;
 • nawiązywania, zmiany i rozwiązywania stosunków pracy z nauczycielami;
 • uprawnień związanych z rodzicielstwem;
 • asystenta nauczyciela;
 • statusu nauczycieli innych form wychowania przedszkolnego.

W obecnie obowiązujących przepisach dotyczących finansowania zadań oświatowych znajduje się wiele rozwiązań, które wymagają zweryfikowania, np. dotacja przedszkolna, dotacja podręcznikowa, dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, subwencja oświatowa, finansowanie świadczeń o charakterze socjalnym itp. Jednocześnie zgłaszanych jest wiele problemów dotyczących niejasnych lub budzących wątpliwości interpretacyjne przepisów w zakresie systemu finansowania zadań oświatowych oraz wysokiego stopnia skomplikowania niektórych rozwiązań (np. dotacja na zapewnienie darmowych podręczników, algorytm podziału subwencji oświatowej).

Wobec pojawiających się wątpliwości i problemów obecny system finansowania zadań oświatowych wymaga zweryfikowania i stworzenia spójnego zbioru przepisów w tym zakresie, który zostałby ujęty w jednym, nowym akcie prawnym.

Zweryfikowanie obecnego systemu finansowania zadań oświatowych pozwoli też na wprowadzenie zmian w zakresie pragmatyki zawodowej nauczycieli. Obowiązujące rozwiązania przewidziane w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 oraz z 2017 r. poz. 60) są nieadekwatne do zmieniających się uwarunkowań ekonomicznych i demograficznych funkcjonowania szkół. Zarówno przedstawiciele związków zawodowych zrzeszających nauczycieli, jak i przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, postulują konieczność wprowadzenia zmian. Najczęściej podnoszonymi kwestiami wymagającymi zmiany są: czas pracy nauczycieli, wynagrodzenie oraz uprawnienia nauczycieli o charakterze socjalnym, awans zawodowy, urlopy nauczycieli. Wszystkie powyższe zagadnienia zostaną ujęte w przygotowywanym projekcie.

Gdzie można uzyskać dodatkowe informacje?

 1. Renata Karnas, renata.karnas@men.gov.pl, Naczelnik Wydziału Analiz w  Departamencie Strategii i Współpracy Międzynarodowej,
 2. Anna Boder, anna.boder@men.gov.pl,  Naczelnik Wydziału Pragmatyki Zawodowej Nauczycieli w Departamencie Współpracy z Samorządem Terytorialnym (zmiany w zakresie pragmatyki zawodowej nauczycieli).
Idź do góry