Skargi i wnioski

3 sierpnia 2013

Informacja o przyjęciach skarg i wniosków

Informujemy, że z upoważnienia Ministra Edukacji Narodowej skargi i wnioski przyjmuje Biuro Organizacyjne. Ministerstwo załatwia wyłącznie skargi i wnioski należące do zakresu swojej właściwości. Skargi nienależące do kompetencji Ministerstwa Edukacji Narodowej podlegają przekazaniu do właściwych organów, co może wpłynąć na wydłużenie terminu ich załatwienia.

Zgodnie z § 8 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Skargi i wnioski do Ministerstwa Edukacji Narodowej można składać:

  • Drogą pisemną na adres: Ministerstwo Edukacji Narodowej,  Biuro Organizacyjne, Al. J. Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa
  • Za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie e-PUAP za pomocą formularza tzw. pisma ogólnego do podmiotu publicznego (wymagane jest założenie profilu na platformie e-PUAP: https://epuap.gov.pl ).

Interesanci zgłaszający się w sprawach skarg i wniosków przyjmowani są w siedzibie Ministerstwa Edukacji Narodowej w pokoju 124 (I piętro):

  • w poniedziałki w godzinach:            8.15 – 18.00
  • od wtorku do piątku w godzinach:    8.15 – 16.15

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071, z późn. zm.) Dział VIII „Skargi i wnioski”.
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46).
Idź do góry