21 lutego 2013

Informacje dla wydawców

Informacje dla wydawców

Wzór wniosku o dopuszczenie do użytku szkolnego podręczników do kształcenia w zawodach

Wykaz dokumentów, jakie należy złożyć do Ministra Edukacji Narodowej wraz
z wnioskiem o dopuszczenie do użytku szkolnego podręcznika do kształcenia
w zawodach:

 • Wniosek o dopuszczenie do użytku szkolnego podręcznika;
 • Przygotowany do publikacji egzemplarz poprawnego pod względem edytorskim opracowania podręcznika, zawierający materiał ilustracyjny wraz z projektem okładki, a w przypadku podręcznika w formie elektronicznej – egzemplarz poprawnego pod względem edytorskim opracowania podręcznika zamieszczony na informatycznym nośniku danych, a także informację o miejscu publikacji podręcznika i sposobie dostępu – jeżeli podręcznik jest zamieszczony w Internecie;
 • Oświadczenie wnioskodawcy, że posiada autorskie prawa majątkowe do podręcznika lub inne prawa do korzystania z utworu będącego podręcznikiem;
 • Oświadczenie wnioskodawcy, że podręcznik nie narusza praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich;
 • Dowód wniesienia opłaty w wysokości 4 800 zł. (w przypadku nowego wydania podręcznika dopuszczonego do użytku szkolnego) na wskazany poniżej rachunek: Ministerstwo Edukacji Narodowej Departament Ekonomiczny
  NBP O/Okr. Warszawa nr rachunku: 59 1010 1010 0031 2822 3100 0000
  z dopiskiem zawierającym tytuł dopuszczanego do użytku szkolnego podręcznika

Informacja dla wydawców ubiegających się o dotację przedmiotową
do podręczników szkolnych do kształcenia zawodowego
:

Do dnia 31 marca każdego roku wydawca zamierzający się ubiegać o dotację przedmiotową składa do Ministra Edukacji Narodowej zestawienie zbiorcze sporządzone dla podręczników planowanych do wydania w roku następnym.
Do zestawienia zbiorczego dla każdego wymienionego w tym zestawieniu tytułu podręcznika należy dołączyć kalkulację wstępną kosztów wydania, sporządzoną
na formularzu, którego wzór został określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie stawek, szczegółowego sposobu oraz trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych do podręczników szkolnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1074 z późn. zm).

Wzór zestawienia zbiorczego do pobrania.

Wniosek o dotację przedmiotową do podręcznika sporządza się na podstawie maszynopisu podręcznika na formularzu, którego wzór został określony w załączniku nr 2 do ww. rozporządzenia, i składa się w dwóch egzemplarzach do Ministra Edukacji Narodowej w terminie do dnia 31 sierpnia roku wydania podręcznika. Do każdego wniosku o dotację przedmiotową wydawca obowiązany jest dołączyć:

 1. Informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis na formularzu, którego treść została określona w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. Nr 53, poz. 311);
 2. Kalkulację wstępną kosztów wydania podręcznika przedłożoną wraz
  z zestawieniem zbiorczym;
 3. W przypadku kolejnego wydania podręcznika – egzemplarz ostatniego wydania tego podręcznika.

Dotacje przedmiotowe do podręczników szkolnych mają charakter pomocy de minimis i są udzielane zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia
15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis. W świetle art. 2 ust. 2 tego rozporządzenia ogólna kwota pomocy de minimis przyznana dowolnemu podmiotowi gospodarczemu nie może przekroczyć kwoty 200.000 EUR w ciągu trzech lat podatkowych. Do kwoty pomocy de minimis wlicza się wszelkie wsparcie uzyskane przez przedsiębiorcę, bez względu na jego formę czy cel, biorąc pod uwagę pomoc udzieloną w danym roku oraz w dwóch latach poprzedzających. Zgodnie z art. 11 ust. 3 ustawy  z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.) równowartość pomocy w euro ustala się według kursu średniego walut obcych, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu udzielenia pomocy.

 

Idź do góry