19 maja 2018

Informacje dla rzeczoznawców

Na listę rzeczoznawców mogą być wpisane osoby posiadające:

 • wykształcenie wyższe magisterskie;
 • doświadczenie i osiągnięcia w pracy naukowej, dydaktycznej lub w pracy w danym zawodzie;
 • kompetencje w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych;
 • rekomendację szkoły wyższej, jednostki naukowej, stowarzyszenia zawodowego, samorządu gospodarczego, innych organizacji gospodarczych, kuratora oświaty, ministra właściwego
  w zakresie zawodu lub ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Rekomendacja powinna zawierać uzasadnienie wraz z charakterystyką rekomendowanej osoby oraz zapewnienie instytucji rekomendującej, że jest to osoba dająca rękojmię należytego wykonywania obowiązku rzeczoznawcy Ministra Edukacji Narodowej i stanowiąca gwarancję wysokiego poziomu dopuszczonych do użytku szkolnego podręczników.

Osoba ubiegająca się o wpis na listę rzeczoznawców składa do ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania wniosek o wpisanie na listę rzeczoznawców do spraw podręczników przeznaczonych
do kształcenia w zawodach.

Do wniosku należy dołączyć:

 • kopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie;
 • rekomendację;
 • informację o posiadanym doświadczeniu i osiągnięciach w pracy naukowej, dydaktycznej lub w pracy w danym zawodzie oraz kompetencjach w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych;
 • oświadczenie rzeczoznawcy, że nie był ukarany karą dyscyplinarną;
 • oświadczenie rzeczoznawcy, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo albo umyślne przestępstwo skarbowe;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie dotyczącym dopuszczania do użytku szkolnego podręczników;
 • oświadczenie o zapoznaniu się z podstawą programową kształcenia w zawodach określoną
  w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz.U. poz. 860) oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz.U. poz. 481); oświadczenie o przyjęciu odpowiedzialności związanej
  z pełnieniem funkcji rzeczoznawcy Ministra Edukacji Narodowej;
 • ankietę kandydata na rzeczoznawcę MEN.

 

Ankieta rzeczoznawcy Ministra Edukacji Narodowej do spraw opiniowania podręczników
do kształcenia w zawodach:

 1. Imię i nazwisko
 2. PESEL
 3. Adres zamieszkania, numer telefonu
 4. Miejsce pracy, adres, numer telefonu
 5. Adres do korespondencji, numer telefonu (wraz z numerem kierunkowym), e-mail
 6. Nazwa i rok ukończenia szkoły wyższej
 7. Stopień lub tytuł naukowy i rok nadania
 8. Specjalizacja lub specjalność
 9. Krótki opis przebiegu pracy zawodowej (w tym: informacje o ukończonych studiach podyplomowych, ważniejszych działaniach na rzecz edukacji, publikacjach, tematyce pracy doktorskiej, habilitacyjnej itp.)
 10. Nazwa instytucji rekomendującej
 11. Nazwa/nazwy zawodu/zawodów, w zakresie których rzeczoznawca deklaruje sporządzanie opinie
 12. Podpis i data

 

Dodatkowych informacji udziela: Departament Podręczników, Programów i Innowacji tel. 22 34 74 792

Wzory opinii dla rzeczoznawców opiniujących podręczniki przeznaczone do kształcenia w zawodach opracowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie dopuszczenia do użytku szkolnego podręczników.

 

Idź do góry