13 października 2016

Informacja dla pracodawców – procedura wprowadzania nowego zawodu do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego

1. Kształcenie zawodowe w ramach systemu oświaty jest prowadzone w  zawodach ujętych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

2. Stowarzyszenia zawodowe, samorządy gospodarcze, organizacje pracodawców oraz inne organizacje gospodarcze mogą występować do właściwych ministrów resortowych z propozycjami ustanawiania nowych zawodów szkolnictwa zawodowego. Przykładowo, w zawodach z branży rolno-spożywczej ministrem właściwym jest minister rolnictwa i rozwoju wsi, w zawodach medycznych – minister zdrowia, w zawodach z branży hotelarsko-turystycznej – minister sportu i turystyki, w  zawodach z branży transportowej – minister infrastruktury i budownictwa, w tzw. zawodach „usługowych” – minister rozwoju i finansów. Środowiska pracodawców, ubiegając się o wprowadzenie do klasyfikacji nowego zawodu, powinny przedstawić zapotrzebowanie gospodarki na absolwentów szkół w tym zawodzie oraz informacje o potencjalnych miejscach ich zatrudniania, poparte wynikami badań rynku pracy. Ponadto, propozycje organizacji pracodawców powinny obejmować ogólny opis zawodu (sylwetkę absolwenta z umiejętnościami zawodowymi), typ szkoły, w którym ma być prowadzone kształcenie w nowym zawodzie (zasadnicza szkoła zawodowa, technikum lub szkoła policealna). We wszystkich zawodach szkolnictwa zawodowego wyodrębnia się kwalifikacje w zawodzie – wnioskując o ustanowienie nowego zawodu pracodawcy powinni zaproponować liczbę, nazwy oraz ramowe opisy kwalifikacji wyodrębnionych w tym zawodzie. Tak przygotowane propozycje ze strony organizacji pracodawców stanowić będą podstawę dla właściwego ministra składającego wniosek do ministra edukacji narodowej o wpis nowego zawodu do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

3. Wymogi dotyczące złożenia przez właściwego ministra wniosku o wpis nowego zawodu do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego uregulowane są w  przepisie art. 24 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z  2015 r., poz. 2156 ze zm.) .). Wniosek ten powinien określać nazwę zawodu oraz miejsce w określonej grupie w klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy określanej przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej (obecnie obowiązuje rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z  dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i  specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania,. Dz. U. z 2014 r., poz. 1145). Wniosek powinien zawierać także: opis nowego zawodu oraz kwalifikacji wyodrębnionych w ramach tego zawodu, wraz ze zbiorem umiejętności zawodowych dla każdej kwalifikacji, sporządzony z  uwzględnieniem charakterystyk poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji pierwszego i  drugiego stopnia, oraz propozycję dotyczącą przypisania poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji do kwalifikacji wyodrębnionych w ramach tego zawodu, zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji. Ponadto, we wniosku powinny znaleźć się informację o nazwie kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie, obszarze kształcenia, do którego przyporządkowany ma być zawód, typie szkoły ponadgimnazjalnej, w której może odbywać się kształcenie w danym zawodzie wraz z informacją o możliwości prowadzenia kwalifikacyjnych kursów zawodowych dla kwalifikacji wyodrębnionych w  zawodzie. W celu uniknięcia „dublowania” się zawodów obowiązuje zasada, że żaden z zawodów ujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego nie może obejmować wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w tym zawodzie.

4. Minister resortowy, wnioskując o wprowadzenie nowego zawodu do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, powinien przedstawić i udokumentować uzasadnienie potrzeby kształcenia w tym zawodzie oraz informację o potrzebach rynku pracy w zakresie danego zawodu, opierając się m.in. na danych i analizach przedłożonych przez organizacje pracodawców. Do wniosku o wprowadzenie zawodu do klasyfikacji minister właściwy dla zawodu dołącza opinię organizacji pracodawców reprezentatywnych w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o  Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. poz. 1240), zwanej dalej “ustawą o Radzie Dialogu Społecznego” tj. np. Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, Związek Rzemiosła Polskiego, Konfederacja „Lewiatan”, Związek Pracodawców Business Center Club. W opinii tej organizacja pracodawców powinna potwierdzić zasadność ustanowienia nowego zawodu szkolnictwa zawodowego oraz prowadzenia kształcenia w tym zawodzie w systemie oświaty z  uwagi na zapotrzebowanie gospodarki.

Idź do góry