5 maja 2014

Komunikat w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół prowadzących kształcenie zawodowe

Wprowadzony w ramach tej regulacji przepis art. 20f ust. 1 pkt 2 ustawy o systemie oświaty stanowi, iż do klasy pierwszej publicznej szkoły ponadgimnazjalnej prowadzącej kształcenie zawodowe przyjmuje się kandydatów, którzy „posiadają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół, studentów i uczestników studiów doktoranckich”.

Przytoczony przepis, podobnie jak przepis § 7 ust. 4 dotychczas obowiązującego rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. Nr 26, poz. 232, z późn. zm.), które utraciło moc w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 stycznia 2013 r. K 38/12 (Dz. U. z 2013 r. poz. 87), zawiera odwołanie do przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 sierpnia 2010 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół, studentów i uczestników studiów doktoranckich (Dz. U. Nr 155, poz. 1045). Zgodnie z § 3 tego rozporządzenia, skierowanie na badanie lekarskie wydaje szkoła, określając w nim m. in. czynniki szkodliwe, uciążliwe lub niebezpieczne dla zdrowia, które występują w miejscu odbywania praktycznej nauki zawodu.

W świetle przepisów wymienionego rozporządzenia Ministra Zdrowia, a także art. 5 ust. 1 pkt 4 i ust. 2 pkt 2 oraz art. 6 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U z 2004 r. Nr 125, poz. 1317, z późn. zm.), obowiązek dostarczenia zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu dotyczy także kandydatów do niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie zawodowe.

W postępowaniu rekrutacyjnym na lata szkolne 2014/2015 i 2015/2016 do publicznej szkoły ponadgimnazjalnej, z wyjątkiem szkoły policealnej i trzyletniej szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. d i e ustawy o systemie oświaty, terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, w tym terminy składania dokumentów, określa kurator oświaty – zgodnie z przepisami przejściowymi art. 10 przywołanej ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

Szczegółowe informacje w sprawie rekrutacji uczniów i słuchaczy do publicznych szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2014/2015 są zamieszczone na stronach internetowych poszczególnych kuratoriów oświaty.

Idź do góry