14 lutego 2018

Podręczniki i przybory szkolne uczniowie mogą zostawić w szkole – wyjaśnienia MEN

Obowiązujące przepisy prawa zapewniają uczniom możliwość pozostawienia w szkole części podręczników i przyborów szkolnych. Wymóg ten został nałożony na dyrektora szkoły w 2009 roku w zapisie § 4a do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69, z późn. zm.).

Organy prowadzące szkoły rozwiązują to w różny sposób, część szkół kupuje uczniom szafki, cześć organizuje miejsce, w którym uczniowie mogą zostawić przybory czy podręczniki. Z badań Głównego Inspektora Sanitarnego wynika, że znacząca większość badanych przez GIS szkół wywiązuje się z obowiązku, który jest na nie nałożony w tym zakresie.

Ponadto dyrektor szkoły jest zobowiązany do ustalenia tygodniowego rozkładu zajęć edukacyjnych z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy. Musi być w nim jednocześnie zapewnione równomierne obciążenie zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia. Podstawa prawna – art. 110 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949) oraz § 4 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.

Mamy świadomość, że problem jest złożony, a jego rozwiązanie musi obejmować swym zasięgiem różnorodne działania przy współpracy z innymi podmiotami. Dlatego Ministerstwo Edukacji Narodowej zawarło z Głównym Inspektorem Sanitarnym porozumienie w sprawie współpracy na rzecz rozwoju edukacji zdrowotnej w środowisku szkolnym, w ramach którego zostaną przeprowadzone konferencje merytoryczne skierowane do nauczycieli i dyrektorów szkół w 16 województwach. Tematem głównym będzie m.in. profilaktyka, bezpieczeństwo i higiena w szkole.

Jednocześnie w MEN trwają prace nad nowelizacją przepisów rozporządzenia o bhp w szkołach i placówkach. Planujemy w tym roku również kampanię informacyjną, w której chcemy naświetlić problem zjawiska przeciążonych tornistrów i jego wpływu na zdrowie ucznia. Należy wspomnieć, że istotna w tym zakresie jest rola rodziców uczniów, do których apelujemy również o rozsądek w tym zakresie.

Więcej informacji o podpisanej deklaracji znaleźć można po linkiem: https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/rozwoj-edukacji-zdrowotnej-w-srodowisku-szkolnym-podpisanie-deklaracji-wspolpracy-pomiedzy-men-i-gis.html

Z poważaniem
Anna Ostrowska
Rzecznik Prasowy MEN

Idź do góry