11 września 2018

Wyjaśnienia MEN do artykułu DGP „Ustawowa dyskryminacja w szkole”, autorstwa Artura Radwana, 11 września 2018 r.

Informuję, że tytuł artykułu „Ustawowa dyskryminacja w szkole” w odniesieniu do przepisów dotyczących czasu pracy nauczycieli niepełnosprawnych jest nieuprawniony. Natomiast sposób przedstawienia nowego przepisu z wykorzystaniem wadliwej interpretacji regulacji ustawowych w tym zakresie, dokonywanej przez niektórych dyrektorów szkół wprowadza w błąd opinię publiczną i tym samym może stanowić źródło nieuzasadnionego niepokoju ze strony niepełnosprawnych nauczycieli.

Wprowadzając art. 42a w ustawie – Karta Nauczyciela nie wprowadzono nowych zasad rozliczania czasu pracy nauczycieli niepełnosprawnych zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez jst. Doprecyzowano wyłącznie kwestie czasu pracy nauczycieli posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Należy bowiem podkreślić, że stosownie do art. 15 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511, z późn. zm.), czas pracy osoby niepełnosprawnej nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo. Czas pracy osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. Osoba niepełnosprawna nie może być zatrudniona w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych. W myśl art. 16 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy przepisów art. 15 nie stosuje się, jeżeli na wniosek osoby zatrudnionej, lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników lub w razie jego braku lekarz sprawujący opiekę nad tą osobą wyrazi na to zgodę. Zgodnie z powyższym, wyłącznie w przypadku zatrudniania na stanowisku nauczyciela osoby posiadającej orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w przypadku, której lekarz nie wyraził zgody na odstąpienie od stosowania przepisów art. 15 tej ustawy, dyrektor szkoły zmniejsza jej tygodniowy wymiar czasu pracy z 40 do 35 godzin.

Specyfiką pracy nauczyciela jest rozliczanie i rejestrowanie wyłącznie obowiązkowego wymiaru zajęć, tzw. pensum. Nauczyciel obowiązany jest także do realizacji zajęć statutowych, samokształcenia i doskonalenia zawodowego oraz przygotowania do zajęć, przy czym te zajęcia i czynności mogą odbywać się w szkole lub poza nią i nie są rejestrowane. Dlatego obniżanie tygodniowego czasu pracy nauczyciela ma znaczenie o ile obniżeniu ulega także tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć. Nauczyciel posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, dla którego wymiar czasu pracy ustalany jest zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ma obniżony tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć proporcjonalnie do obniżenia maksymalnego tygodniowego wymiaru czasu pracy. Nauczyciel korzystający z obniżonego tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nie może mieć przydzielonych godzin ponadwymiarowych. Należy podkreślić, że art. 42a w Karcie Nauczyciela wprowadzono w związku z licznymi sygnałami przekazywanymi przez nauczycieli, dotyczącymi obniżenia ich czasu pracy wyłącznie z godzin niepodlegających rejestrowaniu.

Z poważaniem
Anna Ostrowska
Rzecznik Prasowy MEN

Idź do góry