10 marca 2015

Bezpieczna i przyjazna szkoła – Rada Ministrów przyjęła harmonogram zadań na 2015 r.

Dzieci podczas lekcji w szkole

6 milionów zł – to kwota przeznaczona na realizację tegorocznych zadań w ramach programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła”. Dzisiaj Rada Ministrów przyjęła ich harmonogram.

W lipcu 2014 r. rząd przyjął program „Bezpieczna i przyjazna szkoła”, który będzie realizowany do końca 2016 r. Celem programu jest zwiększenie skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa i tworzenia przyjaznego środowiska w szkołach i innych placówkach oświatowych. Ważne jest też  przeciwdziałanie agresji i przemocy ze strony rówieśników w szkole, ale i rodziny oraz innych dorosłych. Na wykonanie programu w 2015 r. w budżecie państwa przeznaczono 6 mln zł.

Ze środków programu zostaną sfinansowane następujące zadania:

 • dalsze prowadzenie ogólnopolskiej infolinii interwencyjno-informacyjnej dla uczniów, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, oraz ich rodziców, nauczycieli oraz innych instytucji działających na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży

Dla dzieci i młodzieży dostępny jest telefon zaufania: 116 111 (czynny w godz.12.00–22.00) przez 7 dni w tygodniu. Pod tym numerem uczniowie mogą porozmawiać o swoich problemach, otrzymają wsparcie psychologiczne i profesjonalną pomoc.

Działa też infolinia 800 100 100 (dostępna w godz.12.00–18.00), przez 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku) adresowana jest do rodziców, nauczycieli i instytucji działających na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Dzwoniąc pod ten numer można uzyskać informacje o możliwościach reagowania w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży online, m.in. w sytuacjach kontaktu dziecka z niebezpiecznymi treściami lub publikacji zdjęć bez jego zgody. Działają też serwisy merytoryczne (www.116111.pl oraz www.800100100.pl).

 •  kontynuacja oceny szkół i placówek oświatowych realizujących politykę ochronę dzieci przed agresją i przemocą

Cele programu będą osiągane przez realizację międzynarodowych standardów ochrony dzieci przed krzywdzeniem w szkołach i innych placówkach oświatowych. Ich ocena ma dotyczyć wdrożenia standardów np. przygotowania i realizacji polityki ochrony dzieci, monitorowania pracowników, zapewnienia im oraz dzieciom i rodzicom edukacji związanej z tematyką ochrony przed krzywdzeniem i przemocą oraz pomocy w takich sytuacjach.

Zaplanowano także lokalne konferencje inaugurujące program, szkolenia startowe i problemowe dla przedstawicieli szkół i innych placówek oświatowych, stworzenie oferty e-learningowej. Przewidziano organizację sieci jednostek wspierających działania lokalne (m.in. zorganizowane zostaną dwie edycje kursu pn. studium przeciwdziałania krzywdzeniu dzieci).

 •  rozwijanie i wspieranie profilaktyki rówieśniczej w szkołach i placówkach w ramach współpracy międzyresortowej MEN i Komendy Głównej Policji

Chodzi o ograniczenie patologii związanej z używaniem substancji psychoaktywnych, zwłaszcza narkomanii, agresji, przemocy i ksenofobii. Przewidziano realizowanie czterech przedsięwzięć:

 1. Profilaktyka a Ty/Edukacja (celem projektu jest przygotowanie liderów młodzieżowych do realizowania zadań w ramach profilaktyki rówieśniczej, przy czym szkolenia obejmą także nauczycieli wychowawców, którzy mają wspierać liderów);
 2. Ogólnopolski Przystanek Profilaktyka a Ty (PaT) oraz Regionalne Przystanki PaT (planowane są m.in. warsztaty profilaktyczne, koncerty, spektakle teatralne młodzieżowych grup teatralnych PaT z całej Polski);
 3. Ogólnopolski Głos Profilaktyki „Zryw wolnych serc” (ideą jest wzmocnienie całorocznych działań PaT);
 4. opracowanie i wydanie w formie elektronicznej poradnika zawierającego zasady współpracy szkół i innych placówek oświatowych z Policją.

Jednym z wielu ważnych rezultatów tych działań powinno być większe bezpieczeństwo w szkołach oraz wzmocnienie postaw prospołecznych, właściwej reakcji oraz zachowań asertywnych młodzieży szkolnej wobec agresji werbalnej i fizycznej, cyberprzemocy, ksenofobii oraz propozycji dostarczenia i rozpowszechniania środków odurzających.

 • działania edukacyjne i profilaktyczne adresowane do dzieci i młodzieży dotyczące bezpieczeństwa przeciwpożarowego

Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej zamierza zorganizować dwa konkursy: „Bezpieczeństwo i rozwaga – tego od Ciebie każdy wymaga” i „To warto wiedzieć”. Mają być także organizowane dni otwarte strażnic oraz próbne ewakuacje wybranych szkół i innych placówek połączone z prezentacją odpowiednich zachowań i właściwego użycia sprzętu ratowniczego w trakcie pożaru i opuszczania budynku. Zaplanowano 380 próbnych ewakuacji z udziałem jednostek Państwowej Straży Pożarnej.

 • podnoszenie kompetencji kadry pedagogicznej z zakresu profilaktyki przemocy i agresji oraz promowanie zdrowego stylu życia

W ramach tego działania przewidziano:

 1. prowadzenie szkoleń dla nowej grupy liderów profilaktyki z zakresu zapobiegania przemocy i agresji, w tym wobec dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
 2. organizacja konferencji pn. Przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej wobec dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole;
 3. organizacja szkoleń dla pracowników placówek doskonalenia nauczycieli dotyczących funkcjonowania i pracy z uczniami z specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawnymi;
 4. organizacja szkolenia dla pracowników placówek doskonalenia nauczycieli w zakresie przygotowania nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej do edukacji ruchowej uczniów w ramach programu „Mały mistrz”.
 • wykonanie zadań w województwach (przeznaczone zostanie na nie ok. 3,7 mln zł).

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Idź do góry