3 lutego 2017

Centralny Rejestr Orzeczeń Dyscyplinarnych – informacja

Tabliczka na budynku MEN

Przypominamy, że od 1 stycznia 2017 r. został uruchomiony Centralny Rejestr Orzeczeń Dyscyplinarnych (CROD) prowadzony przez Ministra Edukacji Narodowej.

W bazie CROD znajdują się dane osobowe nauczycieli:

 • prawomocnie ukaranych karą wydalenia z zawodu nauczyciel,
 • prawomocnie ukaranych karą zwolnienia z pracy z zakazem przyjmowania ukaranego do pracy w zawodzie nauczyciela w okresie 3 lat od ukarania,
 • zawieszonych w pełnieniu obowiązków nauczyciela.

Rejestr prowadzony jest przez Ministra Edukacji Narodowej w systemie teleinformatycznym. Stanowi ono narzędzie wspomagające dyrektorów szkół i placówek, w pozyskiwaniu informacji o nieukaraniu karami dyscyplinarnymi osób ubiegających się o zatrudnienie na stanowisku nauczyciela.

Rejestr zawiera następujące informacje:

 • dane identyfikujące nauczyciela;
 • rodzaj orzeczonej kary dyscyplinarnej oraz okres ukarania;
 • oznaczenie komisji dyscyplinarnej, która wydała prawomocne orzeczenie, wraz z sygnaturą sprawy;
 • datę wydania i uprawomocnienia się orzeczenia;
 • datę i miejsce popełnienia czynu, którego dotyczy orzeczenie;
 • datę doręczenia nauczycielowi orzeczenia.

Zasady uzyskiwania prawa do informacji z rejestru:

 • Do 31 grudnia 2016 r. – nauczyciel miał obowiązek składania oświadczeń o nieukaraniu karami dyscyplinarnym.
 • Od 1 stycznia do 28 lutego 2017 r. prawo do uzyskania informacji z rejestru przysługuje:
  • osobie ubiegającej się o zatrudnienie na stanowisku nauczyciela – w odniesieniu do informacji, które bezpośrednio jej dotyczą;
  • dyrektorowi szkoły w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w danej szkole.
 • Od 1 marca 2017 r. prawo przysługuje dyrektorowi szkoły – w stosunku do osoby ubiegającej się o zatrudnienie na stanowisku nauczyciela oraz nauczycieli zatrudnionych w danej szkole.

Ponadto prawo do uzyskania informacji z rejestru przysługuje:

 • rzecznikom dyscyplinarnym i komisjom dyscyplinarnym – w związku z prowadzonym postępowaniem wyjaśniającym lub postępowaniem dyscyplinarnym,
 • sądom sprawującym w Rzeczypospolitej Polskiej wymiar sprawiedliwości – w związku z prowadzonym postępowaniem,
 • prokuratorom, policji i innym organom uprawnionym do prowadzenia postępowania przygotowawczego w sprawach karnych i karnych skarbowych oraz czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia – w związku z prowadzonym postępowaniem,
 • organom administracji rządowej, samorządu terytorialnego oraz innym organom wykonującym zadania publiczne, w przypadkach kiedy jest to uzasadnione potrzebą wykonania nałożonych na nie zadań, określonych w ustawie.

Podstawą wpisu do rejestru jest pisemne zawiadomienie o prawomocnym ukaraniu nauczyciela jedną z określonych kar dyscyplinarnych. Zawiadomienie to sporządza  przewodniczący komisji dyscyplinarnej pierwszej instancji lub przewodniczący odwoławczej komisji dyscyplinarnej. Następnie informacja ta przesyłana jest niezwłocznie do rejestru po uprawomocnieniu się orzeczenia.

Dotychczas w bazie CROD zgromadzone zostały informacje o 325 nauczycielach ukaranych karami dyscyplinarnymi. W styczniu 2017 r. – w pierwszym miesiącu funkcjonowania rejestru – z rejestru wydano 205 informacji.

 Jak będzie działał rejestr?

Od 1 marca 2017 r. dyrektor szkoły (nie nauczyciel) ustala za pomocą narzędzia informatycznego udostępnionego przez Ministra Edukacji Narodowej, czy numer PESEL nauczyciela lub osoby ubiegającej się o zatrudnienie na stanowisku nauczyciela znajduje się w CROD.

Jeśli numer ten znajduje się w rejestrze, bądź nauczyciel lub osoba ubiegająca się o zatrudnienie na stanowisku nauczyciela, nie posiada numeru PESEL, dyrektor składa wniosek o udzielenie informacji z rejestru w trybie opisanym poniżej.

Informacje z rejestru udzielane są na wniosek, który składa się na formularzu w postaci papierowej lub elektronicznej:

 • wniosek w postaci papierowej przesyła się na adres Ministerstwa Edukacji Narodowej (Al. J. Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa, z dopiskiem „CROD”),
 • wniosek w postaci elektronicznej mogą złożyć osoby, które posiadają konto na e-PUAP i dysponują podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą certyfikatu kwalifikowanego lub Profilem Zaufanym, czyli bezpłatnym odpowiednikiem podpisu elektronicznego, który można używać w kontaktach z administracją publiczną.

Wzór wniosku określa załącznik do rozporządzenia MEN z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie wzoru formularza wniosku o udzielenie informacji z centralnego rejestru orzeczeń dyscyplinarnych – Dz. U. z 2016 r. poz. 1378.

Zachęcamy do zapoznania się z instrukcją dotyczącą korzystania z Centralnego Rejestru Orzeczeń Dyscyplinarnych:

Instrukcja

Wniosek do pobrania (doc)

Wniosek do pobrania (pdf)

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Idź do góry