7 sierpnia 2018

Dyskusja w Radzie Dialogu Społecznego z udziałem Macieja Kopcia

Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu w MEN uczestniczył dziś w posiedzeniu Zespołu problemowego ds. usług publicznych Rady Dialogu Społecznego.

Posiedzenie Zespołu w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” poświęcone było m.in. dyskusji nad projektem ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

– Projekt ustawy ma za zadanie dokonać pewnego przełomu, jeżeli chodzi o kwestie związane ze szkolnictwem zawodowym, ale przede wszystkim wyjść naprzeciw potrzebom gospodarczym Polski – powiedział wiceminister Maciej Kopeć.

Wiceminister podkreślił, że musi nastąpić odbudowa prestiżu szkolnictwa zawodowego oraz dostosowanie go do realnych potrzeb gospodarki, a pracodawcy muszą uzyskać większy wpływ na kształcenie zawodowe.

Do zadań zespołu problemowego do spraw usług publicznych przy Radzie Dialogu Społecznego należy wypracowanie wspólnych dla stron stanowisk i opinii w sprawach dotyczących sektora usług publicznych. Dodatkowo Rada zajmuje się także opiniowaniem projektów aktów prawnych, w szczególności tych dotyczących oświaty i wychowania oraz analizowaniem i ocenianiem funkcjonowania oraz polityką finansowania całości lub wybranej części sektora usług publicznych.

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Departament Informacji i Promocji

Idź do góry