7 lutego 2017

Finansowanie zadań oświatowych – warsztaty konsultacyjne w Katowicach

W miniony piątek, 3 lutego br. w gmachu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach odbyły się pierwsze warsztaty konsultacyjne dotyczące opracowania koncepcji zmiany systemu finansowania zadań oświatowych.

Udział w spotkaniu wzięli pracownicy Ministerstwa Edukacji Narodowej. Do prac nad koncepcją zmian zostali zaproszeni eksperci z województw: śląskiego, dolnośląskiego, opolskiego, podkarpackiego i małopolskiego.

Głównym tematem rozmów było finansowanie oświaty samorządowej i niesamorządowej. Dyskutowano m.in. o strukturze wydatków na edukację, źródłach finansowania zadań oświatowych oraz ich podziale pomiędzy rządem, a samorządem terytorialnym. Próbowano odpowiedzieć na pytanie, która forma finansowania jest najbardziej odpowiednia – subwencja oświatowa, dotacja celowa, czy dochody własne samorządów.

Podczas spotkania w Katowicach uczestnicy dyskutowali również o ustaleniu ogólnego sposobu kalkulacji łącznej kwoty subwencji oświatowej oraz zasadach jej podziału.

Rozmawiano także o zmianach w zakresie dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań związanych z: wychowaniem przedszkolnym, sposobem finansowania uczniom szkół podstawowych bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych oraz udzielaniem dotacji z budżetów jednostek samorządu terytorialnego dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych.

Dyskutowano również o nowych rozwiązaniach w zakresie zasad finansowania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendia szkolne, zasiłki szkolne).

Zmiany w systemie finansowania

Przypomnijmy, że finansowanie edukacji było jednym z głównych tematów trwającej w ubiegłym roku ogólnopolskiej debaty oświatowej „Uczeń. Rodzic. Nauczyciel – Dobra zmiana”.

We wrześniu, podczas prezentacji projektu ustaw: Prawo oświatowe oraz Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, minister Anna Zalewska zapowiedziała, że docelowo przedstawiony zostanie również projekt ustawy dotyczącej m.in. finansowania zadań oświatowych.

Problemy w zakresie funkcjonującego systemu finansowania zadań oświatowych, ukształtowanego blisko 20 lat temu, zgłaszane są od wielu lat przez różne podmioty realizujące zadania oświatowe. W kwestii tej wypowiadają się m.in.: jednostki samorządu terytorialnego i inne podmioty prowadzące szkoły oraz placówki oświatowe, a także regionalne izby obrachunkowe.

Zagadnienie finansowania zadań oświatowych jest także jednym z tematów pracy Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty. Powstał on z inicjatywy minister Anny Zalewskiej. W jego pracach uczestniczą przedstawiciele oświatowych związków zawodowych, organizacji jednostek samorządu terytorialnego oraz ministerstw.

Prace nad przygotowaniem zmian

W pracach nad koncepcją finansowania zadań oświatowych, w formie warsztatów konsultacyjnych, Ministerstwo Edukacji Narodowej biorą udział wszystkie potencjalne grupy odbiorów proponowanych rozwiązań, tj. przede wszystkim przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, przedstawicieli organów prowadzących szkoły i placówki niesamorządowe, dyrektorów i przedstawicieli przedszkoli, szkół oraz placówek oświatowych oraz kuratorów oświaty.

Warsztaty mają charakter ekspercki. Jego celem jest wypracowanie rozwiązań we współpracy z osobami znającymi tematykę finansowania oświaty i mającymi doświadczenie praktyczne z tego zakresu.

Po przygotowaniu projektu ustawy o finansowaniu zadań ministerstwo planuje kolejne spotkania konsultacyjne.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Idź do góry