9 lutego 2017

Funkcjonowanie klas i szkół sportowych – rozmowy wiceministra edukacji ze związkami sportowymi

Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu w MEN wczoraj wziął udział w spotkaniu z przedstawicielami związków sportowych.

Podczas rozmów w Centralnym Ośrodku Sportu w Warszawie obecny był również Jan Widera Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki.

Głównym tematem środowych rozmów było funkcjonowanie oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego. Ma to związek z trwającymi do 23 lutego br. konsultacjami projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w tej sprawie.

W projekcie tym określone zostały zasady tworzenia, organizacji oraz działania oddziałów sportowych i szkół sportowych oraz oddziałów mistrzostwa sportowego i szkół mistrzostwa sportowego z uwzględnieniem zmiany struktury szkół systemu oświaty.

Istotną zmianą w stosunku do dotychczas obowiązujących zasad organizacji szkolenia sportowego w oddziałach i szkołach jest to, że szkolenie sportowe w:

a) oddziałach sportowych;
b) szkołach sportowych;
c) oddziałach mistrzostwa sportowego oraz szkołach mistrzostwa sportowego

będzie prowadzone w ramach zajęć sportowych w oparciu o programy szkolenia sportowego opracowane dla poszczególnych sportów przez polskie związki sportowe.

Celem proponowanej zmiany jest przede wszystkim podwyższenie jakości programów szkolenia sportowego. Zgodnie z konsultowanym rozporządzeniem będą one opracowywane przez polskie związki sportowe. Każdy program szkolenia jest zatwierdzany przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej.

W projekcie rozporządzenia zaproponowano również wprowadzenie obowiązku realizowania w oddziałach mistrzostwa sportowego oraz szkołach mistrzostwa sportowego programów szkolenia sportowego we współpracy z polskimi związkami sportowymi, klubami sportowymi, stowarzyszeniami prowadzącymi działalność statutową w zakresie kultury fizycznej lub uczelniami prowadzącymi studia wyższe na kierunku związanym z dziedziną nauk o kulturze fizycznej.

Natomiast w oddziałach sportowych oraz szkołach sportowych – tak jak dotychczas – pozostawiono jedynie możliwość (nie obowiązek) realizowania programów szkolenia we współpracy z wyżej wymienionymi jednostkami.

Współpraca oddziałów mistrzostwa sportowego i oddziałów sportowych, szkół mistrzostwa sportowego i szkół sportowych będzie dotyczyła w szczególności:

• pomocy szkoleniowej,
• wzajemnego udostępniania obiektów lub urządzeń sportowych,
• korzystania z opieki medycznej i zabiegów odnowy biologicznej,
• prowadzenia badań diagnostycznych,
• tworzenia warunków do uczestnictwa uczniów w zawodach krajowych i międzynarodowych.

Warunki współpracy powinna określać umowa zawarta pomiędzy organem prowadzącym szkołę a właściwym polskim związkiem sportowym, klubem sportowym, stowarzyszeniem prowadzącym działalność statutową w zakresie kultury fizycznej lub uczelnią wyższą.

We wczorajszym spotkaniu udział wzięli przedstawiciele szesnastu związków sportowych.

Fot. Ministerstwo Sportu i Turystyki

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Idź do góry