13 czerwca 2017

IV posiedzenie Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży w Kijowie

Marzenna Drab Podsekretarz Stanu w MEN w poniedziałek, 12 czerwca br. przewodniczyła w Kijowie, wspólnie z Oleksandrem Jaremą wiceministrem młodzieży i sportu Ukrainy IV posiedzeniu Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży.

Podczas spotkania członkowie Rady wybrali najlepsze projekty współpracy polsko-ukraińskiej, które otrzymają dofinansowanie. Po stronie polskiej wsparcie otrzyma w sumie 70 projektów, które w większości realizowane będą w Polsce. Szacuje się, że w inicjatywach tych weźmie udział ponad 2100 osób.

W ramach tegorocznego konkursu do polskiej instytucji zarządzającej – Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji wpłynęły 272 wnioski zgłoszone przez organizacje z obu krajów, a do ukraińskiej – 38. Organizacje najczęściej wybierały formę wymian młodzieżowych. Najaktywniejszymi wnioskodawcami były organizacje pozarządowe oraz szkoły.

Zgodnie z zasadami tegorocznego konkursu wybrane projekty będą realizowały następujące priorytety:

  • wzmacnianie dialogu międzykulturowego przez budowanie postaw otwartości i zrozumienia wśród młodych osób,
  • nabywanie kompetencji niezbędnych do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym,
  • wzmacnianie współpracy i wymiana doświadczeń w zakresie edukacji technicznej i branżowej,
  • wspieranie aktywnych postaw obywatelskich wśród młodzieży, w tym promocja przedsiębiorczości i wolontariatu,
  • upowszechnianie wartości europejskich i doświadczeń współpracy euroatlantyckiej,
  • odkrywanie wspólnych korzeni, przezwyciężanie uprzedzeń i stereotypów w postrzeganiu wspólnej historii oraz we współczesnych relacjach.

Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzież powstała we wrześniu 2015 roku na mocy Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o Polsko-Ukraińskiej Radzie Wymiany Młodzieży, podpisanej 9 września 2015 r. w Warszawie.

Rada ma na celu zachęcenie polskiej i ukraińskiej młodzieży i osób pracujących z młodzieżą do wspólnych działań, które pozwolą na wzajemne zbliżenie się, odkrywanie wspólnych korzeni, przezwyciężanie uprzedzeń i stereotypów w postrzeganiu wspólnej historii oraz we współczesnych relacjach.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Idź do góry