17 lipca 2017

Komunikat dla organów prowadzących szkoły w Warszawie i okolicach zainteresowanych uzyskaniem statusu akredytowanej Szkoły Europejskiej

Falgi Unii Europejskiej i PolskiFot. photogenica

Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że w związku z funkcjonowaniem w Polsce Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej (FRONTEX) i koniecznością zapewnienia dzieciom pracowników Agencji wielojęzycznego kształcenia o orientacji europejskiej, istnieje możliwość uzyskania przez szkołę w Warszawie lub okolicach akredytacji systemu Szkół Europejskich. Warunkiem przyznania akredytacji jest realizowanie nauczania, które prowadzi do uzyskania Matury Europejskiej.

Akredytowana Szkoła Europejska to szkoła, które oferuje europejskie kształcenie spełniające wymagania pedagogiczne ustanowione w Szkołach Europejskich, ale w ramach systemu oświaty danego państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Organ prowadzący akredytowaną Szkołę Europejską pokrywa koszty jej funkcjonowania.

Akredytowana Szkoła Europejska funkcjonuje na podstawie umowy między Radą Zarządzającą Szkół Europejskich i organem prowadzącym szkołę. Wniosek w sprawie akredytacji składają władze danego państwa członkowskiego, w którym taka szkoła ma być utworzona.

Otrzymanie akredytacji wiąże się ze spełnieniem wymagań stawianych Szkole Europejskiej, m.in. realizacja programu Szkół Europejskich, posiadanie odpowiedniej bazy lokalowej, wyposażonych pracowni językowych oraz posiadanie kadry pedagogicznej do nauki wszystkich języków uczniów (jedynie native speakers). Szkoła powinna posiadać co najmniej jedną z 3 sekcji językowych (angielską, francuską lub niemiecką) oraz w ostatnich dwóch latach szkoły średniej realizować nauczanie według programu Matury Europejskiej.

Akredytowanej Szkole Europejskiej przysługuje ryczałtowe finansowanie kształcenia uczniów ze strony Komisji Europejskiej  – dzieci pracowników instytucji UE, jednak nie wcześniej niż po spełnieniu wszystkich wymagań i otrzymaniu akredytacji (okres uruchamiania szkoły jest kosztem organu prowadzącego).

Więcej informacji na temat systemu Szkół Europejskich oraz wymogów znajduje się w poniższych linkach:

Zapraszamy podmioty zainteresowane uzyskaniem akredytacji o przesyłanie zgłoszeń w terminie do 11 sierpnia 2017 r. w formie elektronicznej na adres sekretariat.dswm@men.gov.pl

Do zgłoszenia należy dołączyć statut szkoły oraz formularz zgłoszenia zainteresowania uzyskaniem akredytacji szkół europejskich.

Idź do góry