16 lipca 2018

Konkurs na stanowisko nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Europejskiej w Luksemburgu

Tabliczka na budynku MEN

Minister Edukacji Narodowej ogłasza konkurs na stanowisko nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Europejskiej Luksemburg I (1 etat)

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

Prowadzenie nauczania w języku polskim w klasach 1–5 (dzieci w wieku od 6 do 11 lat) według programów nauczania obowiązujących w Szkołach Europejskich.

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem pracy:

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia łącznie następujące wymagania:

1) posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r. poz. 1575);

2) posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w pracy na stanowisku nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej;

3)   posiada znajomość języka angielskiego lub francuskiego na poziomie B2.

Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem pracy:

1)   ukończone formy doskonalenia zawodowego;

2)   doświadczenie w prowadzeniu zajęć z uczniami w klasach łączonych;

3)   znajomość innych języków obcych używanych w Szkołach Europejskich;

4)   znajomość zasad funkcjonowania Szkół Europejskich;

5)   umiejętność korzystania z tablicy interaktywnej i innych pomocy multimedialnych w czasie zajęć;

6) komunikatywność i umiejętność pracy w zespole;

7)   umiejętność organizacji własnego warsztatu pracy, systematyczność w pracy, cierpliwość, wytrwałość i konsekwencja w działaniu;

8)   umiejętność współpracy w środowisku wielokulturowym;

9) umiejętność autorefleksji oraz ewaluacji wyników swojej pracy na płaszczyźnie dydaktycznej i pedagogicznej;

10) odporność na stres.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1) list motywacyjny;

2) życiorys przygotowany według formularza Europass-CV;

3) kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i ukończone formy doskonalenia zawodowego;

4) kopia aktu nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego, mianowanego lub kontraktowego, o ile kandydat posiada stopień awansu zawodowego;

5) kopie dokumentów potwierdzających znajomość języków obcych;

6) kopia aktualnego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych
do wykonywania pracy na stanowisku nauczyciela;

7) oświadczenie kandydata złożone na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2
do zarządzenia:

 1. a) o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 2. b) o niekaralności za umyślne przestępstwo oraz umyślne przestępstwo skarbowe, a także o braku toczącego się postępowania w takiej sprawie;
 3. c) o niekaralności karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia
  26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 z późn. zm.), a także o braku toczącego się postępowania w takiej sprawie.

Dokumenty należy przesyłać w terminie do dnia 20 sierpnia 2018 r. (liczy się data wpływu) na adres: Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, ul. Kielecka 43, 02-530 Warszawa, z dopiskiem „Konkurs na stanowisko nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej Luksemburg I”.

Kandydaci zakwalifikowani do postępowania konkursowego zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu konkursu – przewidywany termin rozmów kwalifikacyjnych 23 sierpnia 2018 r.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: (0-22) 622 37 92 lub 622 37 93.

DANE OSOBOWE – KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 • Administrator danych i kontakt do niego: Minister Edukacji Narodowej, al. J.Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: z inspektorem można się skontaktować przesyłając informacje na adres mailowy: inspektor@men.gov.pl
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko nauczyciela w Szkole Europejskiej
 • Informacje o odbiorcach danych: zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą oraz w zakresie obsługi informatycznej przez Centrum Informatyczne Edukacji – jednostki podległe Ministrowi Edukacji Narodowej
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko nauczyciela w Szkole Europejskiej
 • Uprawnienia na podstawie przepisów RODO:

– prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej

– prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 9 ust. 2 lit. a i b RODO
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie jest stosowane profilowanie; fakt przekazania dodatkowych danych, niewymaganych w ogłoszeniu, uznajemy za wyrażenie zgody na przetwarzanie podanych danych.

 

oświadczenie_konkurs
Data: 2018-07-16, rozmiar: 28 KB
Idź do góry