17 lipca 2015

Książki marzeń dla 10 tysięcy szkół!

Drukowanie

Prawie 10 tysięcy szkół zgłosiło się do programu „Książki naszych marzeń”!

 

Program „Książki naszych marzeń” realizowany będzie w roku szkolnym 2015/2016. Przede wszystkim umożliwi on zakup książek do bibliotek szkolnych w celu promocji czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz rozwijania ich kompetencji i zainteresowań czytelniczych.

W ramach programu dyrektorzy szkół mieli czas na złożenie wniosku o dofinansowanie do organów prowadzących do 24 czerwca 2015 r. Natomiast terminem złożenia wniosków organów prowadzących do wojewodów był 8 lipca 2015 r.

Ze wstępnych danych z urzędów wojewódzkich i kuratoriów oświaty wynika, że prawie 10 tysięcy (9770) szkół podstawowych złożyło wnioski o dofinansowanie zakupu książek do biblioteki szkolnej.

Zgodnie z harmonogramem realizacji programu wojewodowie oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN) do 24 lipca przekażą MEN ostateczne dane nt. wnioskowanych kwot wsparcia finansowego.

Następnie MEN ma czas do 31 lipca na wystąpienie do Ministra Finansów z wnioskiem o uruchomienie środków budżetu państwa. W tym czasie (do 7 sierpnia) wojewodowie oraz MKiDN mają czas na ocenę i weryfikację wniosków, a także podział środków.

Przekazanie wsparcia finansowego następuje 14 dni od podpisania umowy (wojewoda) lub w terminie uzgodnionym z dyrektorem szkoły (MKiDN).

Środki budżetu państwa realizowane w ramach programu „Książki naszych marzeń” można wykorzystać do 31 grudnia 2015 r.

Na zakupy nowości wydawniczych dla bibliotek MEN jeszcze w tym roku przeznaczy 20 mln zł. Kolejne 4 mln dołożą samorządy.

W ramach programu wsparcie finansowe na zakup książek przysługuje organom prowadzącym publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe oraz szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej. Organami prowadzącymi szkoły najczęściej są gminy, i to one w praktyce dostaną dotację celową, przeznaczoną na zakup książek.

Wielkość środków przyznanych szkołom na zakup książek do bibliotek szkolnych będzie zależeć od liczby uczniów. Maksymalne wyniesie:

  • 1000 zł dla szkół liczących do 70 uczniów;
  • 1 300 zł dla szkół liczących od 71 do 170 uczniów;
  • 2 170 zł dla szkół liczących więcej niż 170 uczniów.

Za pieniądze z programu biblioteki szkolne będą kupować książki, które nie są podręcznikami. Książki te będą wybierane przez uczniów, czyli mają to być lektury, którymi autentycznie są zainteresowani, bliskie ich doświadczeniom w poznawaniu i rozumieniu współczesnego świata. Książki te swoją fabułą powinny rozbudzać ciekawość młodego czytelnika otaczającą go rzeczywistością i inspirować do twórczego działania.

Uczniowie mają też być zachęcani przez nauczycieli i bibliotekarzy do wypożyczania książek na okres ferii letnich i zimowych, co powinno pogłębiać w nich nawyk czytania i podtrzymywać zainteresowanie czytaniem.

W ramach programu przewidziana jest także współpraca bibliotek szkolnych z  bibliotekami publicznymi i publicznymi bibliotekami pedagogicznymi. Biblioteki szkolne, w miarę możliwości, powinny konsultować zakupy nowości z pozostałymi bibliotekami publicznymi, aby gromadzone zbiory się uzupełniały. Biblioteki mają także wspólnie organizować wydarzenia służące popularyzacji i promocji czytelnictwa. Mogą to być np. spotkania z twórcami literatury dziecięcej i młodzieżowej, spotkania z rodzicami na temat wpływu czytania na rozwój intelektualny i emocjonalny dzieci.

Podstawowym rezultatem programu ma być trwałe zainteresowanie młodych ludzi czytaniem. Aby tak się stało muszą doświadczyć przyjemności z czytania, odkryć w nim atrakcyjny sposób zdobywania wiedzy o świecie, rozwijania zdolności i zainteresowań, a także spędzania wolnego czasu.

Program „Książki naszych marzeń” poprzedzi Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, który w latach 2016-2020 będą wspólnie realizować ministerstwa: edukacji narodowej oraz kultury i dziedzictwa narodowego..

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Idź do góry