1 grudnia 2016

Kształcenie w zawodzie “pracownik call center” – wyjaśnienia MEN

Tabliczka na budynku MEN

W związku z pojawiającymi się doniesieniami medialnymi dotyczącymi propozycji utworzenia w szkołach zawodowych klas o profilu „pracownik centrum elektronicznej obsługi klienta” (pracownik call center) wyjaśniamy, że Ministerstwo Rozwoju nie planuje występowania do Ministerstwa Edukacji Narodowej z wnioskiem o dodanie do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego nowego zawodu “pracownik centrum elektronicznej obsługi klienta”.

Tu więcej informacji na temat wyjaśnień Ministerstwa Rozwoju

Ministerstwo Edukacji Narodowej jednocześnie informuje, że zgodnie z przepisem art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.) minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określa, w drodze rozporządzenia, klasyfikację zawodów szkolnictwa zawodowego na wniosek ministra właściwego w zakresie danego zawodu.

Minister – wnioskodawca dokonuje oceny uzasadnienia wprowadzenia zawodu do klasyfikacji (kształcenia w określonym typie i rodzaju szkoły), utrzymania kształcenia w tym zawodzie lub wykreślenia zawodu – z punktu widzenia potrzeb danej branży czy gałęzi gospodarki oraz biorąc pod uwagę wymagania kwalifikacyjne określone w przepisach regulujących funkcjonowanie danego obszaru.

Wniosek ministra właściwego powinien zawierać:

1) opis zawodu oraz kwalifikacji wyodrębnionych w ramach tego zawodu, wraz ze zbiorem umiejętności zawodowych dla każdej kwalifikacji, sporządzony z uwzględnieniem charakterystyk poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji pierwszego i drugiego stopnia, oraz propozycję dotyczącą przypisania poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji do kwalifikacji wyodrębnionych w ramach tego zawodu;

2) uzasadnienie potrzeby kształcenia w tym zawodzie;

3) nazwę i miejsce zawodu w określonej grupie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy;

4) informację o potrzebach rynku pracy w zakresie danego zawodu.

Do wniosku powinna być także dołączona opinia organizacji pracodawców, reprezentatywnych w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. poz. 1240).

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Idź do góry