23 lutego 2016

Listy szefowej MEN do samorządowców i dyrektorów szkół i przedszkoli w sprawie rekrutacji.

Osoba pisząca na kartce papieru, widoczne dłonie i długopis

Anna Zalewska, Minister Edukacji Narodowej skierowała listy do wszystkich Prezydentów Miast, Burmistrzów, Wójtów oraz innych organów prowadzących publiczne: przedszkola i szkoły oraz inne formy wychowania przedszkolnego. Korespondencja została przesłana także do dyrektorów publicznych przedszkoli oraz publicznych szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi.

Biorąc pod uwagę napływające do Ministerstwa Edukacji Narodowej od rodziców dzieci w wieku przedszkolnym liczne wnioski, postulaty i informacje wskazujące na możliwość naruszenia przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Minister Edukacji Anna Zalewska wskazała w listach na obowiązujące przepisy prawa oświatowego.

Minister Edukacji przypomniała w pismach, że zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie edukacji publicznej, a taką potrzebą jest m.in. organizacja wychowania przedszkolnego, należy do zadań własnych gminy. Gminy mają obowiązek zapewnić miejsce w placówkach wychowania przedszkolnego wszystkim uprawnionym dzieciom. Natomiast wybór miejsca realizacji edukacji pozostaje w kompetencjach rodziców.

Dodatkowo szefowa MEN przypomniała, że na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego gmina otrzymuje dotację celową z budżetu państwa. Z uwagi na przeprowadzoną zmianę dotyczącą przywrócenia wieku rozpoczynania obowiązku szkolnego do 7 lat, znaczna część dzieci w wieku 6 lat pozostanie objęta wychowaniem przedszkolnym. Biorąc to pod uwagę, wcześniej ustalona kwota rocznej dotacji na 2016 rok w wysokości 1 305 zł na jedno dziecko, została zwiększona do 1 370 zł. W konsekwencji, w 2016 roku powiększono kwotę rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na zwiększenie dostępności wychowania przedszkolnego o 84 mln zł – do 1 670 mln zł.

Anna Zalewska podkreśliła także, że w celu zaspokojenia potrzeb w zakresie dostępności do wychowania przedszkolnego, gminy mają możliwość skorzystania z zasobów, którymi dysponują przedszkola niepubliczne – zgodnie z art. 90 ust. 1b i 1c ustawy o systemie oświaty.  W takiej sytuacji opłaty ponoszone przez rodziców są takie same, jak w przedszkolu publicznym prowadzonym przez gminę.

Minister Edukacji zwróciła także uwagę na to, że znowelizowane przepisy ustawy o systemie oświaty przywracają kontrolę kuratorów oświaty nad działaniami jednostek samorządu terytorialnego w zakresie kształtowania sieci szkół i przedszkoli. Kurator oświaty ocenia, czy projektowana sieć przedszkoli, zapewni wszystkim dzieciom zamieszkałym na terenie gminy, zobowiązanym do realizacji rocznego przygotowania przedszkolnego, możliwość spełniania tego obowiązku. Kurator oświaty ocenia także możliwość zapewnienia odpowiedniej liczby miejsc dzieciom mającym prawo do wychowania przedszkolnego (cztero- i pięciolatkom, a od września 2017 r. także trzylatkom). Ministerstwo Edukacji Narodowej zaznacza, że ani organy prowadzące, ani dyrektorzy przedszkoli i szkół nie mogą odmówić rodzicom złożenia wniosków, czy deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w przedszkolu. Nie mogą także dzielić dzieci na te, które mogą korzystać z przedszkola oraz te, które muszą chodzić do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Wybór miejsca edukacji dziecka należy do jego rodziców.

Organy prowadzące powinny przestrzegać obowiązujących przepisów prawa oświatowego, w tym w zakresie prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli.

Idź do góry