8 grudnia 2017

„Nauczyciel-Innowator” – zapraszamy do udziału w konkursie

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie organizowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej Nauczyciel-Innowator”. Celem przedsięwzięcia jest wyłonienie nauczycieli, którzy opracują najlepsze scenariusze zajęć lekcyjnych z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz pomocy dydaktycznych określonych w programie „Aktywna tablica”. W konkursie mogą wziąć udział nauczyciele szkół podstawowych wszystkich typów.

Zasady konkursu

Warunkiem uczestnictwa jest przygotowanie krótkiego filmu (maksymalnie 15-minutowego) przedstawiającego scenariusz zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) oraz pomocy dydaktycznych ujętych w programie „Aktywna tablica”. Ocenie konkursowej będą podlegały wyłącznie oryginalne materiały filmowe, które nie były zgłaszane w innych konkursach i publikowane przy okazji innych przedsięwzięć edukacyjnych.

Zgłoszenia konkursowe mogą nadsyłać także szkoły podstawowe, które nie biorą udziału w programie „Aktywna tablica”.

Uczestnictwo w konkursie

W konkursie mogą uczestniczyć nauczyciele wszystkich typów szkół podstawowych: publicznych, niepublicznych, artystycznych realizujących kształcenie ogólne oraz szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich prowadzonych przez Ministra Sprawiedliwości.

Termin i sposób zgłoszenia

Zgłoszenia Nauczyciela-Innowatora dokonuje dyrektor szkoły w terminie do 22 grudnia br. na adres poczty elektronicznej właściwego kuratorium. Komisja konkursowa, powołana przez kuratora oświaty, wyłoni spośród wszystkich nadesłanych filmów jednego laureata.

Wyniki konkursu

Ogłoszenie wyników nastąpi do 29 grudnia br. Laureaci konkursu z poszczególnych województw otrzymają tytuł „Nauczyciela-Innowatora” oraz nagrodę rzeczową Ministra Edukacji Narodowej.

Rozdanie nagród i wręczenie tytułów nastąpi podczas gali finałowej w Warszawie. O jej terminie laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie oraz za pośrednictwem adresu e-mail wskazanego w zgłoszeniu konkursowym.

Zgłoszenia konkursowe

Poprawnie przygotowane zgłoszenie konkursowe powinno zawierać:

  1. tytuł filmu;
  2. link do strony, na której znajduje się film;
  3. imię/imiona i nazwisko osoby zgłoszonej do konkursu „Nauczyciel-Innowator”;
  4. pełną nazwę szkoły, w której jest zatrudniony zgłoszony nauczyciel;
  5. informację dotyczącą nauczanego przedmiotu, stanowisko pracy;
  6. imię i nazwisko, e-mail i numer telefonu osoby zgłaszającej film do konkursu;
  7. uzasadnienie (maksymalnie 2000 znaków), dlaczego zgłoszony nauczyciel powinien trzymać tytuł „Nauczyciela-Innowatora”;
  8. skan oświadczenia o wyrażeniu zgody na nieodpłatne przeniesienie na organizatora konkursu autorskich praw majątkowych do filmu (Wzór oświadczenia określa Załącznik nr 1 do Regulaminu),
  9. skan zgody/zgód osób występujących w filmie na nieodpłatne wykorzystanie ich wizerunku i wypowiedzi za pomocą środków masowego przekazu lub środków elektronicznych we wszelkich działaniach promocyjnych organizatora.

Zapraszamy do udziału w konkursie!

 

 

Idź do góry