4 grudnia 2015

Nauka języka obcego w przedszkolu – ważna informacja dla nauczycieli.

Nauczycielka i uczennica przy zielonej tablicy na biurku leży zielone jabłko, uczeń siedzący w ławce podnosi rękęFot. Photogenica

Nie wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolach muszą mieć kwalifikacje do nauczania języka obcego – przypomina w liście szefowa MEN.

Minister edukacji narodowej Anna Zalewska, w związku z docierającymi do MEN pytaniami dotyczącymi sytuacji nauczycieli wychowania przedszkolnego, którzy nie posiadają kwalifikacji do nauczania języka obcego, skierowała list do dyrektorów przedszkoli i szkół podstawowych.

„(…) nie wszyscy nauczyciele zatrudnieni w placówkach przedszkolnych obecnie i po roku 2020 muszą posiadać kwalifikacje do nauczania języka obcego” – wyjaśnia szefowa MEN. „Decyzje w zakresie organizacji pracy przedszkola, w tym o powierzeniu nauczycielowi prowadzenia określonych zajęć, podejmuje dyrektor” – dodaje.

W skierowanym do dyrektorów liście minister edukacji narodowej przypomina też, że przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym w placówkach przedszkolnych może być realizowane przez:

  • nauczyciela lub nauczycieli, którym dyrektor powierzył dany oddział, jeśli posiadają kwalifikacje do nauczania języka obcego nowożytnego w przedszkolu, albo
  • nauczyciela, posiadającego kwalifikacje do nauczania języka obcego nowożytnego, który będzie prowadził zajęcia związane tylko z przygotowaniem dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym.

Wymagania kwalifikacyjne do nauczania języków obcych w przedszkolach określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli.

Zgodnie z jego zapisami zajęcia językowe w przedszkolach mogą prowadzić następujący nauczyciele:

  • absolwenci studiów na kierunku filologia lub w specjalności danego języka obcego posiadający przygotowanie pedagogiczne,
  • absolwenci nauczycielskich kolegiów języków obcych,
  • osoby, które ukończyły studia wyższe na dowolnym kierunku (specjalności) i legitymują się świadectwem znajomości danego języka obcego w stopniu zaawansowanym lub biegłym, o którym mowa w załączniku do rozporządzenia oraz posiadają przygotowanie pedagogiczne,
  • osoby, które mają kwalifikacje do pracy w przedszkolach, a ponadto legitymują się świadectwem znajomości danego języka obcego w stopniu co najmniej podstawowym, o którym mowa w załączniku do rozporządzenia, oraz ukończyły studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny w zakresie wczesnego nauczania danego języka obcego.

„Do dnia 31 sierpnia 2020 r., nauczyciele przedszkoli legitymujący się świadectwem znajomości danego języka obcego w stopniu co najmniej podstawowym, o którym mowa w załączniku do rozporządzenia, mogą prowadzić zajęcia językowe bez konieczności ukończenia studiów podyplomowych lub kursu kwalifikacyjnego z zakresu wczesnego nauczania danego języka obcego” – tłumaczy minister Anna Zalewska. „Do 2020 r. nauczyciele ci będą mogli uzupełnić wymagane kwalifikacje w zakresie wczesnego nauczania danego języka obcego poprzez ukończenie studiów podyplomowych prowadzonych przez szkoły wyższe lub kursu kwalifikacyjnego prowadzonego przez akredytowane placówki doskonalenia nauczycieli” – dodaje szefowa MEN.

Nauczyciele którzy do tego czasu nie zdobędą kwalifikacji do nauczania języka obcego będą mogli nadal prowadzić zajęcia w przedszkolach z wyjątkiem zajęć językowych.

List minister edukacji narodowej do dyrektorów przedszkoli i szkół podstawowych.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Idź do góry