20 marca 2018

Nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia – projekt w konsultacjach

Uczennica poczas praktyk sprawdza element silnika, w tle nauczyciel z innym uczniemFot. Photgenica

Ministerstwo Edukacji Narodowej skierowało do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych projekt nowelizacji rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. poz. 356).

Projekt rozporządzenia przewiduje wprowadzenie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia dla absolwentów 8-letniej szkoły podstawowej oraz szkoły policealnej, począwszy od roku szkolnego 2019/2020.

Przypomnijmy, że w roku szkolnym 2017/2018 naukę w branżowych szkołach I stopnia rozpoczęli uczniowie będący absolwentami dotychczasowego gimnazjum. Ostatnie postępowanie rekrutacyjne do branżowych szkół I stopnia dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum przeprowadza się na rok szkolny 2019/2020.

W latach szkolnych 2019/2020-2021/2022 w branżowej szkole I stopnia organizuje się odrębne oddziały dla absolwentów gimnazjum oraz absolwentów 8-letniej szkoły podstawowej.

W roku szkolnym 2019/2020 naukę w branżowej szkole I stopnia rozpoczną pierwsi absolwenci 8-letniej szkoły podstawowej. W związku z tym, projekt rozporządzenia przewiduje dla tych absolwentów nową podstawę programową kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia. Jest ona spójna z podstawą programową dla 8-letniej szkoły podstawowej (rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r.), jak również z podstawą programową kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły II stopnia dla uczniów będących absolwentami 8-letniej szkoły podstawowej (określoną w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 30 stycznia 2018 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia, Dz. U. poz. 467).

Nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia będzie wdrażana sukcesywnie począwszy od roku szkolnego 2019/2020 w klasach I, a w następnych latach – w kolejnych klasach tej szkoły.

W pozostałych klasach branżowej szkoły I stopnia w oddziałach dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum będzie realizowana dotychczasowa podstawa programowa kształcenia ogólnego, tj.
– w roku szkolnym 2019/2020 w klasach I, II i III,
– w roku szkolnym 2020/2021 w klasach II i III,
– w roku szkolnym 2021/2022 w klasach III.

Projekt rozporządzenia przewiduje również drobną korektę w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w części opisującej treści nauczania – wymagania szczegółowe dla przedmiotu matematyka

Projekt nowelizacji rozporządzenia dostępny jest na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

Zapraszamy do udziału w konsultacjach.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Idź do góry