13 kwietnia 2017

Organizacja konkursów i olimpiad – spotkanie w MEN

Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu w MEN uczestniczył dziś w spotkaniu z organizatorami olimpiad przedmiotowych.

Wiceminister edukacji w swoim wystąpieniu podkreślił, że konieczna jest weryfikacja założeń dotyczących obowiązującego modelu pracy z uczniem zdolnym, a tym samym konieczność nowelizacji rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad.

Głównym tematem czwartkowego spotkania było omówienie wstępnych propozycji zmian, które umożliwią szerszy udział od roku szkolnego 2017/2018 uczniom szkół podstawowych w olimpiadach, a także zapewnienia rozwiązań organizacyjnych i formalnych w tym zakresie.

Uczestnicy spotkania w MEN dyskutowali również o wstępnych wariantach pracy z uczniem zdolnym, w tym organizacji konkursów i olimpiad dla uczniów szkół podstawowych oraz przyszłych ponadpodstawowych w nowym ustroju szkolnym. Przypominamy, że Ministerstwo Edukacji Narodowej uruchomiło specjalny adres poczty elektronicznej uczenzdolny@men.gov.pl. Zachęcamy rodziców, opiekunów, nauczycieli, a także uczniów do nadsyłania opinii, w jaki sposób powinno wyglądać wsparcie dla uczniów wybitnie uzdolnionych.

Ministerstwo Edukacji Narodowej w trzyletniej perspektywie czasowej powierza i finansuje organizację olimpiad przedmiotowych, zawodowych i interdyscyplinarnych podmiotom wyłonionym w otwartym konkursie. Regulamin konkursu przewiduje organizację nie tylko olimpiady ogólnopolskiej, ale również międzynarodowej – w miarę dostępnych środków finansowych.

MEN finansuje przygotowanie olimpiady (obozy naukowe i przygotowawcze), ale również udział polskich reprezentantów w olimpiadach międzynarodowych. W ramach zawartych z organizatorami umów, jest również możliwość finansowania udziału w olimpiadzie uczniów zamieszkałych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Na organizację olimpiad przedmiotowych, zawodowych i interdyscyplinarnych w latach 2016-2019 Ministerstwo Edukacji Narodowej przeznaczyło kwotę 25.500 000 zł.

Każdego roku w olimpiadach bierze udział od 220 do 250 tys. uczestników – uczniów gimnazjów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Idź do góry